Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling
Ny skatt på gruvmineraler som utvunnits i Finland

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2022 13.59
Pressmeddelande

Enligt den föreslagna propositionen ska Finland år 2024 införa en skatt på utvunna gruvmineraler. Syftet med skatten är att ta hänsyn till de i gruvlagen avsedda gruvmineralernas karaktär som icke-förnybara naturtillgångar och att förse samhället en rimlig ersättning för användningen av dem. Skatten har inte några miljöskyddsmässiga mål.

Den föreslagna skatten är en sådan enkel och schematisk transaktion av royaltykaraktär som begrundats av den arbetsgrupp som finansminister Annika Saarikko tillsatt för att bedöma hur gruvskatten har verkställts. Skattemodellen ska dock ta i beaktande å ena sidan skillnaderna mellan metallmalmer och andra gruvmineraler och å andra sidan skillnaderna mellan metallmalmers värde och malmhalten mellan olika metaller. 

Skatten på metallmalm bestäms på basis av metallhalten i det gruvmineral som matas in i anrikningen samt på basis av beskattningsvärdet. Beskattningsvärdet ska i princip basera sig på det årliga medelvärdet av världsmarknadspriset på varje enskild metallmalm. Skatten på övriga gruvmineraler bestäms enligt mängden utvunna gruvmineraler, eftersom det inte finns några motsvarande offentliga värdeuppgifter för dem.
Skatten på metallmalmer är enligt förslaget 0,6 procent av beskattningsvärdet av den metall som malmen innehåller. Skatten på andra gruvmineral än metallmalmer föreslås vara 0,2 euro per ton gruvmineral som bryts. 

Skatten ska omfatta alla i gruvlagen avsedda gruvmineraler som utvunnits i Finland. Guld som hittats genom guldvaskning ska emellertid inte omfattas av tillämpningsområdet. Skattskyldig föreslås vara den som har ett tillstånd som berättigar till utvinning av gruvmineral. Skattskyldiga är vanligtvis gruvbolag.

På den föreslagna beskattningen av gruvmineral tillämpas i huvudsak förfarandebestämmelserna i fråga om punktbeskattning och skatter som betalas på eget initiativ. Aktörer som omfattas av skatten ska registrera sig som skattskyldiga. Den skattskyldige ska lämna en skattedeklaration för skatteperioden på ett kalenderår samt räkna ut och betala skatten på eget initiativ. Skattemyndighet är enligt förslaget Skatteförvaltningen.

Den nya skatten föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Eftersträvad skatteintäkt 25 miljoner euro, varav 60 procent till gruvkommunerna

De eftersträvade intäkterna från gruvskatten är 25 miljoner euro per år. 60 procent av skatteintäkterna ska styras till de kommuner där gruvorna är belägna och 40 procent till staten. Skatteintäkterna redovisas till den kommun där gruvan ligger. I propositionen föreslås inga ändringar i statsandelssystemet, utan bedömningen av huruvida gruvmineralskatten ska inkluderas i systemet för utjämning av statsandelarna görs som en egen helhet.

Skatteberedningen baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och på riktlinjerna för budgetförhandlingarna 2022 och 2023. 

Finansministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition

Finansministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om lagstiftning om gruvmineralskatt. Remissbehandlingen pågår ända till den 17 oktober i tjänsten utlåtande.fi. 

Ytterligare information:
Ella Luikku, skattesakkunnig, tfn 029 553 0091, ella.luikku(at)gov.fi