Hyppää sisältöön
Media

Regeringens proposition
Biståndet till flyktingarna från Ukraina befrias från mervärdesskatt

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2022 13.23
Pressmeddelande

De inhemska försäljningarna och köpen från andra EU-länder av varor som levereras gratis till personer som flyr Rysslands invasion av Ukraina samt tjänster som hänför sig till sådana varor görs mervärdesskattefria. Syftet med propositionen är att stödja det materiella humanitära biståndet till flyktingarna från Ukraina och att säkerställa en neutral beskattning.

Europeiska kommissionen kommer att anta ett interimistiskt beslut om att varor, som levereras gratis till eller ställs till förfogande för personer som flyr Rysslands invasion av Ukraina, befrias från importtullar och från mervärdesskatt på import. Importen av dessa varor kommer i och med kommissionens beslut att vara skattefri när importören är en statlig aktör eller en biståndsorganisation. Motsvarande inhemska försäljningar och inköp från andra EU-länder befrias genom lagändringen från skatt så att de olika sätten att skaffa varor som behövs för att hjälpa dem som flyr undan Rysslands invasion av Ukraina ska vara likställda. Enligt förslaget ska tjänster som hänför sig till sådana varor också vara skattefria.  Skattefriheten ska gälla försäljning till allmännyttiga samfund och religiösa samfund. Skatt som ingår i förvärv som gjorts för dessa försäljningar får dras av och det är således fråga om nollskattesats. 

Skattebefrielsen ska också gälla donationer till allmännyttiga samfund, religionssamfund, staten, kommuner, välfärdsområden och tillhandahållare av mottagningstjänster för motsvarande ändamål. Till denna del är skattefriheten nödvändig för att företag ska kunna göra donationer till dessa aktörer utan skyldighet att betala skatt på eget bruk eller för att det i övrigt ska vara möjligt att göra donationer till aktörerna i fråga utan skattekostnader.

Det föreslås att bestämmelserna ska tillämpas retroaktivt från och med den 24 februari 2022 och gälla till utgången av 2022. 

Mer information:
Pauliina Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 395, pauliina.pitkanen(at)gov.fi