Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Virkamieslain muutos kaksoiskansalaisuusasiassa lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriö
17.2.2017 15.42
Tiedote

Valtiovarainministeriö on lähettänyt 17.2.2017 lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta. Lausuntojen määräaika on 24.3.2017.

Lausuntoja pyydetään ministeriöiden lisäksi oikeuskanslerilta, eduskunnan oikeusasiamieheltä, yhdenvertaisuusvaltuutetulta, Elinkeinoelämän keskusliitolta ja valtion pääsopijajärjestöiltä.

Virkamieslain 7 §:ään sisältyvää luetteloa niistä viroista, joihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen, ehdotetaan muutettavaksi. Luetteloon lisättäisiin virkoja, jotka sisältävät valmius- ja varautumistehtäviä tai joihin kuuluu oikeus muutoin kuin satunnaisesti käsitellä suojaustasoihin I tai II kuuluviksi luokiteltuja asiakirjoja, eräiden virastojen päälliköiden välittömänä alaisena toimivia johtajia, virkoja, joihin kuuluu tieto- ja kyberturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia tehtäviä sekä eräitä muita kansallisen turvallisuuden kannalta merkittäviä virkoja. Suomen kansalaisuutta koskeva vaatimus täyttyy, kuten nykyisin, myös silloin kun henkilöllä on lisäksi jonkin muun valtion kansalaisuus.

Valtion virkamieslakiin tulisi säännös virkaan valittavan henkilön nuhteettomuuden varmistamisesta sekä siitä, ettei valittavalla saa olla sellaisia sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen.

Turvallisuusselvityslaissa ehdotetaan turvallisuusviranomaisille laajempia toimivaltuuksia selvityksen tekemiseen

Turvallisuusselvityslakia muutettaisiin siten, että henkilön luotettavuuden ja painostuksesta vapaan ja riippumattoman tehtävien hoidon varmistamiseksi turvallisuusviranomaiset voivat selvittää hänen ulkomaansidonnaisuuksiaan nykyistä laajemmin.

Ehdotuksen mukaan myös Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain opiskelijan valintakriteereitä koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että upseerin virkaan tähtääviin opintoihin opiskelijaksi voitaisiin valita vain riippumattomuuden ja luotettavuuden vaatimukset täyttävä henkilö. Vastaavat muutokset tehtäisiin Poliisiammattikorkeakoulua koskevaan lakiin sekä lakiin Rajavartiolaitoksen hallinnosta, jossa säädetään rajavartijakoulutuksesta.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään vuoden 2018 alusta.

Tausta

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä selvitti keväällä 2015 kaksoiskansalaisuuden vaikutusta valtion virkoihin nimitettäessä. Työryhmä luovutti muistionsa ministeri Anu Vehviläiselle kesäkuussa 2015. Valtion virkamieslain muuttamista on valmisteltu tämän jälkeen. Valtion virkamieslain muuttamista koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on ollut lausuntokierroksella viimeksi syyskuussa 2016.

Ministeri Vehviläisen tiedote kaksoiskansalaisuusasiasta 3.2.2017
Lausuntopyyntö 17.2.2017 (liitteenä) (Lisätty 20.2.2017)

Lisätietoja
hallitusneuvos Kirsi Äijälä, p. 02955 30172, kirsi.aijala(at)vm.fi
työmarkkinalakimies Anna Gau, p. 02955 30321, anna.gau (at)vm.fi
lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri, p. 02951 50280, tuula.majuri(at)om.fi
(turvallisuusselvityslakiluonnos)

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö