Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ändringen av satstjänstemannalagen i fråga om dubbelt medborgarskap på remiss

Finansministeriet
17.2.2017 15.42
Pressmeddelande

Finansministeriet skickade den 17 februari 2017 utkastet till en regeringsproposition om ändring av statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen på remiss. Remisstiden löper ut den 24 mars 2017.

Utlåtanden begärs förutom av ministerierna av justitiekanslern, riksdagens justitieombudsman, diskrimineringsombudsmannen, Finlands näringsliv och statens huvudavtalsorganisationer.

Förteckningen i 7 § i satstjänstemannalagen över tjänster till vilka endast finska medborgare kan utnämnas föreslås bli ändrad. Skyldigheten att vara finsk medborgare uppfylls nu i enlighet med nuläget även av en person som förutom finskt medborgarskap har medborgarskap i en annan stat.

Till statstjänstemannalagen ska fogas en bestämmelse om säkerställande av att personer som väljs till en tjänst är oförvitliga samt om att de heller inte får ha sådana bindningar som kunde äventyra skötseln av tjänsteuppgifterna på behörigt sätt.

I säkerhetsutredningslagen föreslås utvidgade utredningsbefogenheter för säkerhetsmyndigheterna

Säkerhetsutredningslagen föreslås bli ändrad så att personers bindningar utomlands kan utredas utförligare än i dagsläget i syfte att säkerställa deras pålitlighet och möjligheter att sköta sina tjänsteuppgifter oavhängigt och fritt från påtryckningar.

Det föreslås även att lagen om Försvarshögskolans bestämmelser om kriterierna för antagning av studeranden ändras så att endast personer som uppfyller kraven på oavhängighet och pålitlighet kan antas för studier som leder till en officerstjänst. Motsvarande ändringar ska göras till lagen om Polisyrkeshögskolan samt till lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning som innehåller bestämmelser om gränsbevakarutbildningen.

Lagändringarna avses träda i kraft senast vid ingången av 2018.

Bakgrund

En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp utredde våren 2015 hur dubbla medborgarskap kunde påverka tillsättandet av statliga tjänster. Arbetsgruppen överlämnade sin promemoria till minister Anu Vehviläinen i juni 2015. Ändringen av statstjänstemannalagen har beretts sedan dess. Ett utkast till en regeringsproposition om ändring av statstjänstemannalagen var på remiss senast i september 2016.

Minister Vehviläinens pressmeddelande om dubbla medborgarskap 3.2.2017
Begäran om utlåtande 17.2.2017 (bilaga på finska)

Ytterligare information:
Kirsi Äijälä, regeringsråd, tfn 02955 30172, kirsi.aijala(at)vm.fi
Anna Gau, arbetsmarknadsjurist, tfn 02955 30321, anna.gau (at)vm.fi
Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50280, tuula.majuri(at)om.fi
(utkastet till säkerhetsutredningslagen)

Anu Vehviläinen Finansministeriet Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare