Budjettiesitys
Hallituksen budjettiesitys 2019 valtiovarainministeriön hallinnonalalle

14.9.2018 13.09
Tiedote

Hallitus esittää valtiovarainministeriön hallinnonalalle määrärahoja yhteensä 17 497 miljoonaa euroa. Lisäystä on 277 miljoonaa euroa vuoden 2018 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Määrärahoista kunnille maksettavien avustusten osuus on 49 prosenttia, valtion maksamien eläkkeiden ja korvausten 29 prosenttia, EU-maksujen 12 prosenttia, energiaverotuen 1,6 prosenttia ja Ahvenanmaan maakunnalle suoritettavien maksujen 1,6 prosenttia. Pääluokan määrärahoista virastojen toiminta- ja kulutusmenojen osuus on 8 prosenttia.

Kuntien tukeminen

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen hallitus esittää 8 491 miljoonaa euroa, joka on 86 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa.

Valtionosuutta alentavat muun muassa kilpailukykysopimukseen liittyvä 29 miljoonan euron lisävähennys, kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus 214 miljoonalla eurolla, kuntien tehtävien vähentäminen 33 miljoonalla eurolla sekä 30 miljoonan euron siirto kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Kuntien verotulojen alenemista kompensoidaan lisäämällä kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 223 miljoonalla eurolla. Valtionosuuden mitoituksessa otetaan huomioon myös hallitusohjelman ja muut toimenpiteet, jotka vaikuttavat kuntien menoihin. Kuntien menoja vähentävät muun muassa erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen sekä perhe- ja omaishoidon kehittämisestä syntyvä säästö. Lisäystä osoitetaan puolestaan lastensuojelun ja perhehoidon kehittämiseen sekä vanhusten kotihoitoon ja veteraanien kotiin vietäviin palveluihin.

Valtion eläkemenot ja korvaukset

Valtion maksamiin eläkkeisiin ja korvauksiin hallitus esittää 5 069 miljoonaa euroa, joka on 115 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Kasvu aiheutuu pääosin eläkkeiden volyymikasvusta ja eläkkeisiin tehtävistä indeksitarkistuksista.

Sotilastapaturmalain edellyttämiin korvauksiin esitetään 2,5 miljoonaa euroa.

Verotus ja tulli

Verohallinnon ja Tullin toimintamenoihin hallitus esittää yhteensä 581 miljoonaa euroa. Menoihin sisältyy 12 miljoonaa euroa kansallisen tulorekisterin toimintamenoja. Lisäksi takaisin maksettaviin veroihin ja verotukseen liittyviin korkomenoihin esitetään 36 miljoonaa euroa arviomäärärahoja.

Maakunta- ja sote-uudistus

Maakunta- ja sosiaali ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen valmisteluun hallitus esittää 211 miljoonan euron määrärahaa. Rahoitusta osoitetaan

  • uudistuksen valmisteluun sekä väliaikaishallinnon ja maakuntien kustannuksiin

  • muutosjohtamiseen

  • tietojärjestelmien ja tietohallinnon kehittämiseen sekä muutostöihin

  • maakuntien yhteisten palvelukeskusten perustamiseen ja toimintaan.

Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Hallitus esittää Tilastotoimeen, valtion taloudelliseen tutkimukseen ja rekisterihallintoon yhteensä 86 miljoonaa euroa. Summasta 49 miljoonaa euroa esitetään Tilastokeskuksen toimintamenoihin, 29 miljoonaa euroa Väestörekisterikeskuksen toimintamenoihin ja 3,5 miljoonaa euroa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenoihin. Lisäksi sähköisen tunnistautumisen menoihin esitetään 5 miljoonan euron arviomäärärahaa.

Valtion alue- ja paikallishallinto

Aluehallintoviraston ja maistraattien toimintamenoihin hallitus esittää yhteensä 79 miljoonaa euroa. Lisäksi Valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) toimeenpanohankkeen kustannuksiin esitetään 1,8 miljoonaa euroa.

Palvelut valtioyhteisölle

Palveluihin valtioyhteisölle hallitus esittää 37 miljoonaa euroa. Esitys sisältää määrärahat Valtiokonttorin, Palkeiden ja Valtorin toimintamenoihin sekä Senaatti-kiinteistöjen investointivaltuudet. Pääosa palveluista rahoitetaan omakustannushintaisena maksullisena toimintana. Tämän lisäksi Valtiokonttori tuottaa valtion keskitettyjä palveluita muun muassa varainhankinnan ja keskuskirjanpidon osalta.

Lisätietoja:

Talouspäällikkö Jan Holmberg, puh. 02955 30156, jan.holmberg(at)vm.fi