Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Budgetproposition
Regeringens budgetproposition för 2019 för finansministeriets förvaltningsområde

14.9.2018 13.09
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett anslag på 17 497 miljoner euro för finansministeriets förvaltningsområde. Tillägget uppgår sammanlagt till 277 miljoner euro jämfört med ordinarie budgeten för 2018.

Av anslagen utgör stöden till kommunerna 49 procent, de statliga pensionerna och ersättningarna 29 procent, EU-avgifterna 12 procent, energiskattstöden 1,6 procent och de avgifter som betalas till landskapet Åland 1,6 procent. Av anslagen under huvudtiteln upptar ämbetsverkens omkostnader 8 procent.

Stöd till kommunerna

För statsandelen för kommunal basservice föreslår regeringen anslag på 8 491 miljoner euro, vilket är 86 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2018.

Statsandelen minskar bland annat på grund av ett tilläggsavdrag på 29 miljoner euro i samband med konkurrenskraftsavtalet, en justering av kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten på 214 miljoner euro, en minskning av kommunernas uppgifter på 33 miljoner euro samt en överföring på 30 miljoner euro till incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna. Kommunerna kompenseras för minskade skatteinkomster genom ett tillägg på 223 miljoner euro i statsandelen för kommunal basservice. Vid dimensioneringen av anslaget för statsandelen beaktas också regeringsprogrammet och andra åtgärder som inverkar på kommunernas utgifter. Kommunernas utgifter minskar bland annat till följd av den regionala centraliseringen av den specialiserade sjukvården och den besparing som uppstår av att familje- och närståendevården utvecklas. Tillägget anvisas däremot till att utveckla barnskyddet och familjevården, till hemvården av äldre och till tjänster som tillhandahålls veteraner i hemmet.

Statens pensionsutgifter och ersättningar

För pensioner och ersättningar som betalas av staten föreslår regeringen anslag på 5 069 miljoner euro, vilket är 115 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2018. Ökningen beror i huvudsak på en ökning av pensionsvolymen och på indexjusteringar av pensionerna.

För ersättningar enligt lagen om olycksfall i militärtjänst föreslås 2,5 miljoner euro.

Beskattningen och Tullen

För Skatteförvaltningens och Tullens omkostnader föreslår regeringen anslag på sammanlagt 581 miljoner euro. I utgifterna ingår 12 miljoner euro omkostnader för det nationella inkomstregistret. Dessutom föreslås ett förslagsanslag på 36 miljoner euro för återbetalning av skatter och för ränteutgifter som hänför sig till beskattningen.

Landskaps- och vårdreformen

För förberedelser av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen föreslår regeringen ett anslag på 211 miljoner euro. Finansiering anvisas för

  • beredningen av reformen och kostnaderna för den temporära förvaltningen och för landskapen

  • förändringsledarskapet

  • utvecklingen av informationssystemen och informationsförvaltningen samt för förändringsarbetet

  • inrättandet av landskapens gemensamma servicecenter och för deras verksamhet.

Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

Regeringen föreslår ett anslag på totalt 86 miljoner euro för statistikväsendet, statens ekonomiska forskning och registerförvaltningen. Det föreslås att 49 miljoner euro av anslaget anvisas för Statistikcentralens omkostnader, 29 miljoner euro för Befolkningsregistercentralens omkostnader och 3,5 miljoner euro för Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader. Dessutom föreslås ett förslagsanslag på 5 miljoner euro för utgifter för elektronisk identifiering.

Statens regional- och lokalförvaltning

För regionförvaltningsverken och magistraternas omkostnader föreslår regeringen sammanlagt 79 miljoner euro. Det föreslås också 1,8 miljoner euro för kostnaderna för projektet för att inrätta Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova).

Tjänster för statssamfundet

För tjänster för statssamfundet föreslår regeringen ett anslag på 37 miljoner euro. I förslaget ingår anslag för omkostnader för Statskontoret, Palkeet och Valtori samt  Senatfastigheters investeringsfullmakt. Merparten av tjänsterna finansieras som avgiftsbelagd verksamhet enligt självkostnadsprincipen. Utöver detta producerar Statskontoret centraliserade tjänster för staten bland annat för medelsanskaffningen och centralbokföringen.

Ytterligare information:

Jan Holmberg, ekonomichef, tfn 02955 30156, jan.holmberg(at)vm.fi