Peruspalvelujen tila 2018

Kuntatalouden ja -hallinnon

Peruspalvelujen tila –raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva peruspalvelujen tilasta päätöksentekijöille
hallinnon eri tasoilla. Raportissa käytetty arviointiaineisto on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta,
opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja aluehallintovirastoista. Siinä on hyödynnetty Tilastokeskuksen tuottamia
kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavaa tilastoaineistoa. Lisäksi raportissa on hyödynnetty hallinnonalojen
raportointi- ja ohjausjärjestelmän tuottamaa aineistoa.
Tässä raportissa on arvioitu samoja palveluja jatkuvuuden ja vertailtavuuden vuoksi kuin edellisessä raportissa.
Arvioitavat palvelut ovat: kasvatus- ja koulutuspalvelut, kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, liikuntapalvelut,
nuorisopalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.
Tila -raportti on osa laadittavaa kuntatalousohjelmaa, joka on osa julkisen talouden suunnitelmaa. Se on
laadittu kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan arviointijaostossa ja käsitelty kuntatalouden ja
-hallinnon neuvottelukunnassa.
Raportti sisältää arviointiosuuden lisäksi johtopäätösosuuden.