Hallituksen esitys VM/2020/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 32/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530444
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia. Kunnille korvattaisiin verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 väliaikaisesti aiheutuvia kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen viivästymisiä. Korvaus maksettaisiin kunnille vuoden 2020 maksuunpanon mukaisten kunnallisveron jako-osuuksien, yhteisöveron jako-osuuksien ja arvioitujen kiinteistöverojen suhteessa. Vastaava euromäärä, johon on lisätty maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän viivästyskoron arvioitu määrä, vähennettäisiin veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Vuonna 2020 kunnallisverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvattaisiin yhteensä 422 miljoonaa euroa, yhteisöverotulojen viivästymisen perusteella yhteensä 45 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotulojen viivästymisen perusteella yhteensä 80 miljoonaa euroa. Arvioidun viivästyskoron määrä olisi kunnallisveron osalta 20 miljoonaa euroa, yhteisöveron osalta 2 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osalta 3 miljoonaa euroa. Viivästyskorot tilitetään verolainsäädännön mukaisesti kunnille. Valtion talousarvion veroperustemuutoksista aiheutuvien verotulojen menetysten kompensaatioiden momentille 28.90.35 on tarpeen lisätä vuodelle 2020 yhteensä 547 miljoonaa euroa. Määrärahalisäystä ehdotetaan vuoden 2020 2. lisätalousarvioesityksessä. Ehdotettu muutos olisi kokonaisuutena arvioiden kustannusneutraali, sillä vuonna 2020 maksettava korvaus vähennettäisiin verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen