Hallituksen esitys VM/2021/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

HE 69/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia (486/2020) sellaisena kuin se on laissa (1031/2020). Esityksen mukaan lain voimaantulosäännöstä muutettaisiin siten, että lain voimassaoloa ja täten covid-19-tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaisten myyntien ja muista jäsenvaltioista tapahtuvien yhteisöhankintojen määräaikaiseksi tarkoitetun verovapauden voimassaoloaikaa jatkettaisiin kahdeksalla kuukaudella vuoden 2021 joulukuun loppuun. Verovapautta sovellettaisiin siten 30.1.2020 ja 31.12.2021 välisenä aikana. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotettujen muutosten vaikutukset julkiseen talouteen riippuvat siitä, kuinka paljon covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavia tavaroita hankitaan ja kuinka kauan epidemia kestää. Nyt kyseessä oleva esitys vähentäisi vuoden 2021 tasolla valtion verotuottoa yhteensä arviolta noin 12 miljoonalla eurolla, josta budjettivaikutus vuodelle 2021 olisi noin 9 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 annettujen lakien arvioitiin vähentävän valtion verotuottoa yhteensä 19 miljoonalla eurolla. Ehdotetut muutokset aiheuttaisivat Verohallinnolle ja Tullille vain vähäisiä hallinnollisia kustannuksia. Muutosten ei arvioida aiheuttavan Verohallinnon tai Tullin lisärahoitustarvetta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen