Hallituksen esitys VM/2021/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 68/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia

Varsinaisten tulojen 9 milj. euron vähennys ja määrärahojen 277 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2021 toinen lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 286 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2021 arvioidaan n. 12 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2021 lopussa arvioidaan olevan n. 137 mrd. euroa, mikä on n. 55 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Jakamattomaksi varaukseksi jää 374 milj. euroa, josta 84 milj. euroa on vuoden 2021 varausta kertaluonteisiin ja finanssipoliittisesti pakollisiin koronavirustilanteesta aiheutuviin menotarpeisiin. Kyseistä varausta on aiempi lisätalousarvioesitys mukaan lukien käytetty kaikkiaan 416 milj. euroa. Jos varaus ei tule täysimääräisesti käytettyä, poistuu se vuoden 2021 lopussa. MUUTOKSET Tapahtumatakuutukea koskevan hallituksen esityksen taloudelliset vaikutukset ovat tarkentuneet ja tukea varten varattavan arviomäärärahan arvio alentunut 85 milj. eurosta 80 milj. euroon. Kriteerit eivät ole muuttuneet hallituksen viime viikolla sopimasta. Valtiokonttorille esitetään oikeutta luopua kustannustuen ensimmäisellä kierroksella myönnettyyn tukeen kohdistuvista takaisinperintäsaatavista, jotka johtuvat tukien yhteensovittamisesta. Lisäksi ravitsemisyrittäjien tukemiseen esitetään 3 milj. euron lisäystä johtuen kevään 2020 ravintolasulun vuoksi tehdyistä uudelleen työllistämisen tuen päätöksistä sekä mahdollisista maksujen korjauksista. Koronavirusepidemian torjumiseen tarvittavien tavaroiden kotimaisiin myynteihin ja EU-alueen yhteisöhankintoihin tietyin edellytyksin sovellettavan määräaikaisen 0 prosentin verokannan voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi koskemaan touko—joulukuuta 2021. Myös kyseisten tuotteiden maahantuonti olisi määräajaksi vapautettu arvonlisäverosta samoin edellytyksin. Tämä vähentää verotuloja arviolta 9 milj. euroa.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi
Vaikutukset
Koronavirustilanteen vuoksi ehdotetaan annettavaksi kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alalle yhteensä 225,86 milj. euron tukipaketti, josta yhteensä 145,86 milj. euroa kohdentuisi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja 80 milj. euroa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle. Em. kokonaisuudessa kulttuurin tukipakettiin ehdotetaan yhteensä n. 127 milj. euron ja liikunnan tukipakettiin yhteensä 18,5 milj. euron lisärahoitusta. Lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi tukimuoto tapahtumatakuu, jonka maksuja varten ehdotetaan 80 milj. euron suuruista arviomäärärahaa. Yritysten kustannustukimomentille ehdotetaan 40 milj. euron lisämäärärahaa kattamaan ravintolasulusta maksettavia hyvityksiä sekä 3 milj. euron lisäystä ravitsemisyrittäjien tukemiseen johtuen kevään 2020 ravintolasulun vuoksi tehdyistä uudelleen työllistämisen tuen päätöksistä sekä mahdollisista maksujen korjauksista. Valtiokonttorille ehdotetaan 8,3 milj. euron lisärahoitusta. Lisäys aiheutuu yleisötapahtumien järjestäjille maksettavasta tapahtumatakuusta ja yritysten auttamiseen tarkoitetusta kustannustuesta. Koronavirusepidemian torjumiseen tarvittavien tavaroiden kotimaisiin myynteihin ja EU-alueen yhteisöhankintoihin tietyin edellytyksin sovellettavan määräaikaisen 0 prosentin verokannan voimassaolon jatkaminen vähentää verotuloja arviolta 9 milj. euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen