Hallituksen esitys VM/2022/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta

HE 155/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia siten, että valtionosuusprosenttia alennettaisiin 1,50 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2023 valtionosuuprosentti olisi 22,09 prosenttia ja kuntien omarahoitusosuus 77,91 prosenttia. Valtionosuusprosenttia kasvattavana on otettu huomioon 0,12 prosenttiyksikköä (15 milj. €) johtuen uusista ja laajenevista tehtävistä, joihin valtionosuusprosentti on 100, sekä yhteensä 0,33 prosenttiyksikköä eräiden määräaikaisten valtionosuuden lisäysten muuttamisesta pysyviksi. Valtionosuusprosenttia laskisivat käyttöön otettavat uudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, asukasmäärän kasvun ja syrjäisyyden lisäosat, jotka rahoitetaan valtionosuusprosenttia pienentämällä (- 1,61 %-yks.) sekä hallituksen kehysriihessä päättämä kuntien valtionosuuden tason pysyvä alentaminen 33 milj. eurolla (-0,34 %-yks.). Valtionosuutta kasvattaa indeksikorotus, joka on 3,8 prosenttia (n. 89 milj. €). Kustannustenjaon tarkistusta ei tehdä vuonna 2023 (siirtymäsäännös 59 §). Lisäksi säädettäisiin valtionosuuteen kohdistuvista määräaikaisistä vähennyksistä, joita olisivat pitkäaikaistyöttömien eläketuen menojen vähennys 0,18 €/asukas (1 milj. €) sekä kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään liittyvä vähennys 1,81 €/asukas (10 milj. €). Lääkärihelikopteritoiminnan rahoitukseen liittyvää vähennystä ei enää tehtäisi. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Valtionosuusprosentin laskua selittää pääosin se, että vuonna 2023 käyttöön otettavat uudet lisäosat rahoitetaan valtionosuusjärjestelmän sisällä valtionosuusprosenttia pienentämällä. Tältä osin valtionosuus ei koko maan tasolla laske, vaan se jakautuu kuntien välillä eri tavalla. Todellista laskua prosenttiin merkitsee hallituksen sopima 33 milj. € pysyvä vähennys. Peruspalvelujen valtionosuus v. 2023 olisi yhteensä noin 2,7 miljardia euroa. Taso on noin 5,2 miljardia euroa pienempi kuin vuonna 2022 varsinaisessa talousarviossa. Muutos johtuu pääosin sote-uudistuksesta, jonka yhteydessä valtionosuutta siirretään 5,36 mrd euroa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Sote-uudistus aiheuttaa merkittäviä muutoksia yksittäisten kuntien valtionosuuksiin (tarkemmin esityksessä kohta 3.2.4).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen