Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi pienten ja keskisuurten yritysten kotipaikkaan perustuvasta verotusjärjestelmästä

U 65/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Laura Puro, p. +35 8295530127

Asia

Direktiiviehdotuksessa ehdotetaan luotavaksi vapaaehtoinen yksinkertaistettu järjestelmä verotettavan tuloksen laskentaan EU:n alueella verotuksellisesti asuville ja sisämarkkinoilla kiinteiden toimipaikkojen kautta toimiville pk-yrityksille. Ehdotetussa pk-yritysten kotipaikkaan perustuvassa verotusjärjestelmässä kiinteiden toimipaikkojen verotettava tulos laskettaisiin pääliikkeen kotipaikan verotusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti, mutta lopullinen veron määrä laskettaisiin kunkin kiinteän toimipaikan sijaintivaltion verokannalla. Myös kiinteiden toimipaikkojen verotuksen toimittaminen ja veronkanto keskitettäisiin pk-yrityksen pääliikkeen kotivaltioon. Ehdotuksen tavoitteena on muun muassa helpottaa pk-yrityksiin kohdistuvia tuloverotukseen liittyviä hallinnollisia prosesseja, vähentää hallinnollista taakkaa ja hallinnollisia kustannuksia sekä muutoinkin vähentää pk-yrityksille aiheutuvaa epävarmuutta ja hankaluutta vieraiden maiden verojärjestelmässä toimimisesta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Komission vaikutusarviointiselvityksen mukaan ehdotettu järjestelmä vähentäisi verovelvollisten ja veroviranomaisten hallinnollista taakkaa. Komission arvion mukaan järjestelmään siirtyminen aiheuttaisi kustannuksia, mutta nämä kustannukset jäisivät kuitenkin saavutettavia hyötyjä pienemmiksi. Komission arviointiselvitys ei sisällä jäsenvaltiokohtaisia vaikutusarvioita. Ehdotettu järjestelmä olisi uusi pk-yrityksiä koskeva vapaaehtoinen verotusjärjestelmä, joka luotaisiin nykyisen järjestelmämme rinnalle. Ehdotus monimutkaistaisi siten verojärjestelmää kokonaisuudessaan ja järjestelmän käyttöönotto sekä ylläpito lisäisi veroviranomaisen hallinnollista taakkaa. Lisäksi ehdotettu järjestelmä kohdistuisi vain kiinteiden toimipaikkojen tuloverotukseen, eikä muuttaisi muita velvoitteita tai kiinteän toimipaikan muodostumiseen liittyviä säännöksiä. Edellä mainituista syistä on suhtauduttava varauksellisesti siihen, vähentäisikö ehdotettu järjestelmä kokonaisuutena arvioiden hallinnollista taakkaa komission arvioimalla tavalla. Ehdotuksen taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida täsmällisesti, koska ehdotus koskee täysin uudenlaista järjestelmää, joka on pk-yrityksille vapaaehtoinen ja sisältää lisäksi useita edellytyksiä ja rajoituksia. Alustavan haarukoinnin perusteella voidaan arvioida ehdotuksen koskevan Suomessa melko rajattua yritysjoukkoa, ja siten verotuottovaikutusten voidaan olettaa olevan suhteellisen vähäiset.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen