Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp bereder en översyn av bestämmelserna om informationssystem

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 12.19
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av kommunminister Sirpa Paatero har till uppgift att utreda behoven att revidera den allmänna lagstiftningen om informationssystem, i synnerhet när det gäller automatiskt beslutsfattande och användning av förvaltningsautomation. Lagstiftningen i fråga hör till finansministeriets verksamhetsområde.

Ikraftträdandet av Europas allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har lyft fram behovet av att utreda om den nationella lagstiftningen i tillräcklig mån beaktar de i förordningen garanterade rättigheterna för en registrerad då informationssystem används inom den offentliga förvaltningen. När informationssystem används ska man också se till att god förvaltning, rättssäkerheten för förvaltningens kunder och tjänsteansvar förverkligas.

Arbetsgruppen har som mål att bedöma behoven att utveckla lagstiftning som möjliggör automatiserat beslutsfattande och övrig förvaltningsautomation. Arbetsgruppen utvecklar också bestämmelserna om bedömning av informationssystemens överensstämmelse med kraven. Arbetsgruppen ska granska lagstiftningen såväl med tanke på behandlingen av förvaltningsärenden som med tanke på produktionen av förvaltningens tjänster. Arbetet resulterar i en bedömningspromemoria om nuläget för och utvecklingsbehoven i fråga om lagstiftningen samt senare mot slutet av året i lagstiftningsförslag inklusive motiveringar som behövs för en regeringsproposition. Avsikten är att en eventuell regeringsproposition överlämnas till riksdagen hösten 2022.

Målen för den tillsatta arbetsgruppen har samband med andra lagberedningsprojekt som gäller automatiskt beslutsfattande. Dessa är en av justitieministeriet tillsatt arbetsgrupp som bereder regleringen av det automatiska beslutsfattandet samt flera mål i anslutning till regleringen av artificiell intelligens inom Europeiska unionen.

Sakkunniggruppen hör de viktigaste samarbetsparterna och även andra aktörer

I arbetsgruppen deltar sakkunniga från finansministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet samt Transport- och kommunikationsverket, Säkerhets- och kemikalieverket, Skatteförvaltningen, Finlands Kommunförbund och dataombudsmannens byrå. Arbetsgruppen ordnar i anslutning till arbetet diskussionsmöten och vid behov även workshoppar om specifika regleringsbehov.
 

Arbetsgruppens mandattid börjar den 1 april 2021 och löper ut den 30 september 2022.

Beslut om tillsättande och andra projekthandlingar (projektportalen)

Ytterligare information:

Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 530 453, [email protected]

Tommi Oikarinen, informationsförvaltningsråd, arbetsgruppens vice ordförande, 0295 530 150, [email protected]