Hoppa till innehåll
Media

Berätta hur vi kan utveckla kommunekonomiprogrammet

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2018 13.32
Nyhet

Beredningen av kommunprogrammet utgör en del av beredningen av planen för de offentliga finanserna och beredningen av budgetpropositionen. Kommunekonomiprogrammet utvecklas med hjälp av en enkät som insamlar information om användningen av kommunekonomiprogrammet i kommunerna samt kommunernas åsikter om innehållet i programmet och eventuella utvecklingsbehov.

Statens revisionsverk utförde våren 2018 en granskning av styrningen av den kommunala ekonomin som ingick i verkets granskningsplan. I samband med granskningen bedömdes också programmets betydelse som ett led i styrningen av den kommunala ekonomin och man gav dessutom rekommendationer om utveckling av programmet. Vid en uppföljning av granskningen ska revisionsverket utreda vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de ställningstaganden som framförts i granskningsberättelsen. Uppföljningen görs år 2020.

Finansministeriet har inlett en utredning för att utveckla kommunekonomiprogrammet utifrån revisionsverkets inspektionsiakttagelser samt iakttagelser som gjorts tidigare i samband med beredningen av programmet. Ministeriet insamlar information om användningen av kommunekonomiprogrammet och om kommunernas åsikter om innehållet och utvecklingsbehoven genom en separat enkät. 

Enkäten är i första hand riktad till tjänsteinnehavare och förtroendevalda som ansvarar för kommunernas ekonomiberedning. Flera än en person från kommunen kan svara på enkäten.

Vi ber er vänligen besvara enkäten senast den 29 juni 2018. Svarandet tar ca 5-10 minuter. Uppgifterna behandlas konfidentiellt som en del av utvecklandet av programmet.

Enkät om kommunekonomiprogrammet

Mera information om kommunekonomiprogrammet och VTV:s granskning

Kommunekonomiprogrammen sedan 2015 
Statens revisionsverks granskningsberättelse om styrning av den kommunala ekonomin

Ytterligare information:

Tanja Rantanen, finansråd, tfn 02955 30338, tanja.rantanen(at)vm.fi
Jussi Lammassaari, specialsakkunnig, tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(at)vm.fi