Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Finansministeriet begär utlåtanden om de förslag i budgetpropositionen för 2020 som hänför sig till inkomstbeskattningen

Finansministeriet
19.8.2019 16.11
Nyhet

Finansministeriet skickade flera förslag som avser inkomstbeskattningen och som ska genomföra regeringsprogrammet på remiss den 19 augusti. Förslagen går bland annat ut på att göra flyttningskostnader partiellt skattefria, att sänka skattesatsen för löntagare från utlandet, att minska hushållsavdraget och att stegvis begränsa rätten till avdrag för ränta på bostadsskuld.

Finansminister Mika Lintiläs budgetproposition för 2020 offentliggjordes den 16 augusti. Av skatteförslagen i propositionen har de ändringsförslag som gäller inkomstbeskattningen nu skickats på remiss.

Partiell skattefrihet för flyttningskostnader som betalas av arbetsgivaren

Enligt förslaget ska arbetskraftens rörlighet underlättas genom bestämmelser om att hälften av de flyttningskostnader som arbetsgivaren betalar blir skattefria. För närvarande är flyttningskostnader ersatta av arbetsgivaren i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst. Syftet med åtgärden är att underlätta mottagandet av en arbetsplats på annan ort.

Lagen om källskatt för löntagare från utlandet blir bestående och skattesatsen sänks

Lagen om källskatt för löntagare från utlandet eller den så kallade nyckelpersonlagen föreslås bli permanent. Enligt förslaget ska den lagstadgade källskatten på 35 procent samtidigt sänkas till 32 procent. Källskatteprocenten har inte ändrats under den tid lagen har varit i kraft, trots att beskattningen av förvärvsinkomster under nämnda tid allmänt sett har lindrats.

Syftet med ändringarna är att öka beskattningens förutsägbarhet samt att uppmuntra utländsk arbetskraft att ta emot arbete i Finland.

Hushållsavdraget minskas

I enlighet med regeringsprogrammet föreslås det att hushållsavdragets maximibelopp ska sänkas från 2 400 euro till 2 250 euro. Avdragets andel i fråga om arbetsersättning ska sänkas från 50 procent till 40 procent och i fråga om lön från 20 procent till 15 procent.

Ändringen uppskattas öka skatteintäkterna med ca 95 miljoner euro på årsnivå. Även efter ändringen kommer hushållsavdraget att förbli på en betydande nivå.

Avdragsrätten för ränta på bostadsskuld begränsas stegvis

Inskränkningen av rätten till ränteavdrag för bostadsskuld föreslås fortsätta stegvis under regeringsperioden. Nästa år avses 15 procent av räntorna på bostadslån vara avdragsgilla. Efter det minskas den avdragsgilla andelen med 5 procentenheter per år så att rätten till avdrag för räntor på bostadsskuld kan slopas helt 2023.

Ändringen uppskattas öka inkomstskatteintäkterna med ca 28 miljoner euro 2020.
Enligt en statisk kalkyl utifrån nuvarande räntenivå väntas den indragna rätten till ränteavdrag för bostadsskuld öka de årliga inkomstskatteintäkterna med upp till ca 70 miljoner euro 2023.

Begreppet sammanslutning i inkomstskattelagen blir snävare

För att förenkla beskattningsförfarandet föreslås det att innebörden av begreppet beskattningssammanslutning i inkomstskattelagen begränsas. Det föreslås att beskattningssammanslutningar inte ska bildas enbart med stöd av att två eller flera personer tillsammans äger en fastighet som inte är ett jordbruk eller en skogsfastighet.

Förslagen om de skatteändringar som föreslås i samband med budgetpropositionen för 2020 sändes på remiss den 19 augusti 2019. Remisstiden löper ut den 6 september 2019. Begäran om utlåtande och tillhörande material har publicerats i finansministeriets tjänst för projektinformation.

Ytterligare information:

Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 318, timo.annala(at)vm.fi
Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 461, pertti.nieminen(at)vm.fi (frågor som gäller lagen om källskatt för löntagare från utlandet)