Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunallagen och 4 § i lagen om överlåtelseskatt på remiss

Finansministeriet
7.9.2020 13.49 | Publicerad på svenska 7.9.2020 kl. 15.26
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag om ändring av kommunallagen och 4 § i lagen om överlåtelseskatt. I kommunallagen föreslås innehållsmässiga och förtydligande ändringar i flera bestämmelser som gäller kommunens ekonomi och förvaltning.

Syftet med propositionen är att förbättra kommunernas riskhantering och riskkontroll, ledningen av verksamheten samt möjligheterna att beakta lokala förhållanden. 

I kommunallagen föreslås bl.a. följande ändringar:

  • Balansen i ekonomiplanen och täckningen av underskottet preciseras. 
  • I utvärderingsförfarandet för kommuner som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning föreslås preciseringar som gäller behandlingen av och rapporteringen om det operativa programmet. Dessutom föreslås det att finansministeriets avgörande om behovet av särskild utredning för att ändra kommunindelningen i fortsättningen under vissa förutsättningar kan fattas också utan att ett nytt utvärderingsförfarande för kriskommunen inleds.
  • Förvaltningsstadgan kompletteras med bestämmelser om administreringen av avtal.
  • I kommunallagen ska man också ta in bestämmelser om sammanslagning av samkommuner och delning av samkommuner samt preciserande ändringar som gäller grundlagens innehåll. 
  • I lagen om överlåtelseskatt föreslås ett tillägg om skattefrihet vid ändringar i kommunstrukturen och vid strukturomvandlingar i samkommunerna.

Remisstiden går ut den 30 oktober. Begäran om utlåtande och utkastet till regeringspropositionen finns att läsa på webbplatsen utlåtande.fi.

Ytterligare information:

Mervi Kuittinen, regeringsråd, tfn 02955 30445, fö[email protected] 
Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30 564, [email protected] 

Förvaltningspolitiken Kommunärenden