Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Organiseringen av Försvarsfastigheter till statsrådet för behandling

Finansministeriet
27.3.2020 10.00
Pressmeddelande
Taivasta

Regeringens proposition om omorganiseringen av Försvarsfastigheter överförs härnäst till statsrådet för behandling, varefter den överlämnas till riksdagen. I propositionen föreslås det att man grundar Försvarsfastigheter, ett dotteraffärsverk för Senatfastigheter. Försvarsfastigheters uppgift är att producera lokalservice för Försvarsmakten och dess samarbetspartner.

Senatfastigheter ska även i fortsättningen producera de lokaltjänster som andra statliga kunder behöver. Den nya Senatkoncernen skulle i fortsättningen ha sammanlagt cirka 1 100 statsanställda och dess uppskattade omsättning skulle uppgå sammanlagt  till drygt 800 miljoner euro.

Motiveringen kompletteras ännu till vissa delar på framställning av justitiekanslersämbetet. Avsikten är att statsrådet behandlar regeringspropositionen utan dröjsmål efter att de nödvändiga kompletteringarna gjorts.

Om lagarna går igenom enligt den planerade tidtabellen, kan Försvarsfastigheter som organisation inrättas redan i början av hösten 2020. Egendomen och personalen överförs till den nya organisationen från och med ingången av 2021. På detta sätt kan Försvarsfastigheters aktionsberedskap säkerställas genast när den egentliga verksamheten inleds i början av 2021. Försvarsförvaltningens Byggverk, som för närvarande ansvarar för upprätthållandet av Försvarsmaktens fastigheter, upphör med sin verksamhet enligt samma tidtabell, emedan dess uppgifter och personal överförs till den nya Senatkoncernen.

Omorganiseringen av ägandet och underhållet av de fastigheter som försvarsmakten förfogar över inleddes hösten 2019.

Styrgruppen för projektet för beredning av försvarsfastigheter har godkänt ett förslag till grunderna för organisationsstrukturen, där man har betonat förbättrande av beredskapen och tanken på en tjänst med en enda kontaktpunkt. Organisationsstrukturen behandlas vid personaltillställningar 1.4 och 15.4. Mötena sänds på webben.

Mellan personaltillställningarna ordnas det en digital plattform för personalen där avsikten är att höra hela personalens tankar, åsikter och frågor i anslutning till organisationsstrukturen och reformen.

Ytterligare information:

Lasse Koponen, projektledare, finansministeriet, tfn 050 421 0767, [email protected]
Ilkka Koponen, projektchef, finansministeriet, tfn 050 436 1909, [email protected]
Sara Kajander, direktör för fastighets - och miljöenheten, försvarsministeriet, tfn 0295 140 080, [email protected]