Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår ändringar i skattelagarna

Finansministeriet
19.9.2017 11.48
Pressmeddelande

Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen ändringar i bland annat beskattningen av förvärvsinkomster, i överlåtelseskatten och i tobaksaccisen. Beskattningen av förvärvsinkomster förblir i det stora hela oförändrad nästa år.

Ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster

I grunderna för förvärvsinkomstbeskattningen görs i enlighet med regeringsprogrammet på samtliga inkomstnivåer en indexjustering på 1,5 procent, vilket motsvarar den förväntade inflationen. Indexjusteringen föreslås bli genomförd genom en höjning av samtliga inkomstgränser i den progressiva inkomstskatteskalan samt en ökning av maximibeloppet för arbetsinkomstavdraget och grundavdraget. Indexjusteringen beräknas minska på förvärvsinkomstskatterna med ca 205 miljoner euro.

Beskattningen av arbete föreslås dessutom bli lättad inom samtliga inkomstklasser med sammanlagt 300 miljoner euro. Regeringen beslutade vid höstens budgetöverläggning att låta den så kallade solidaritetsskattens nedre gräns förbli på sin nuvarande nivå. Detta beräknas öka skatteintäkterna med ca 30 miljoner euro jämfört med att den nedre gränsen för solidaritetsskatten i enlighet med tidigare beslut skulle ha höjts tillbaka till 90 000 euro.

Nedre gränsen för solidaritetsskatten kommer efter nästa års indexjustering att vara 74 200 euro. Det beräknas att ungefär 118 000 personer kommer att ha förvärvsinkomster år 2018 som överskrider denna gräns.

Beskattningen av arbete kommer med hänsyn till den sammanlagda effekten av dessa åtgärder att lättas med ca 270 miljoner euro. Lättnaden ska förverkligas genom en ökning av arbetsinkomstavdraget samt en sänkning av marginalskatteprocenten i skalan. Nedre gränsen i den tredje inkomstklassen föreslås dessutom bli höjd med 600 euro. Efter dessa åtgärder anser regeringen sig ha uppfyllt de i konkurrenskraftsavtalet ingående skattelättnaderna under regeringsperioden.

Då man dessutom tar i beaktande höjningarna av löntagaravgifterna och den allmänna lönenivån, beräknas beskattningen av löneinkomster förbli ungefär oförändrad nästa år.

Statens skatteinkomster beräknas minska med ca 313 miljoner euro jämfört med intäkterna enligt innevarande års skattegrunder. Kommunernas skatteintäkter beräknas minska med ca 182 miljoner euro. Församlingarnas skatteinkomster beräknas minska med ca 9 miljoner euro och intäkterna från sjukförsäkringens sjukvårdsavgift med ca 1 miljon euro.

Statens progressiva inkomstskatteskala år 2018

Beskattningsbar
förvärvsinkomst, euro
Skatt vid nedre gränsen,
euro

Skatt på andelen som överskrider
nedre gränsen, %

17 200–25 700 8 6
25 700–42 400 518 17,25
42 400–74 200 3398,75 21,25
74 200– 10156,25 31,25

Tabell i pdf-format

Maximibeloppet för grundavdraget inom kommunalbeskattningen höjs

Maximibeloppet för grundavdraget vid kommunalbeskattningen föreslås bli höjd från 3 060 euro till 3 100 euro.

Grundavdraget beviljas till fullt belopp vid en dagpenningsinkomst på 3 100 euro per år, en löneinkomst på cirka 6 400 euro per år och en pensionsinkomst på cirka 11 200 euro per år. För mottagare av dagpenningsinkomst har grundavdraget en effekt på en inkomst på upp till cirka 20 200 euro per år, för mottagare av löneinkomst på upp till cirka 26 600 euro per år och för mottagare av pensionsinkomst på upp till cirka 22 400 euro per år.

Maximibeloppet för arbetsinkomstavdraget höjs

Det maximala beloppet för arbetsinkomstavdrag föreslås bli höjt från 1 420 euro till 1 540 euro. Minskningsprocenten för avdraget höjs från 1,51 procent till 1,65 procent för den del av nettoförvärvsinkomsten som överstiger 33 000 euro.

När nettoförvärvsinkomsten överskrider cirka 127 000 euro beviljas inte längre något arbetsinkomstavdrag. Avdragets inflödesprocent förblir på 12 procent.

Utvidgad skattefrihet för utbildning som arbetsgivaren betalar

Till inkomstskatelagen fogas en bestämmelse om skattefrihet i arbetstagarens beskattning för utbildning som arbetsgivaren betalar.

Utbildning som arbetsgivaren betalar föreslås vara skattefritt för arbetstagaren om utbildningen är nyttig med tanke på arbetstagarens nuvarande och kommande arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare eller en arbetsgivare som hör till samma koncern. Skattefriheten påverkas inte av att arbetsuppgifterna byts hos samma arbetsgivare eller koncern, inte heller av hur utbildningen sker eller hurdan examen eller yrkesbeteckning som är målet för utbildningen.

Skattefria resekostnadsersättningar kan emellertid inte betalas för resor som arbetstagaren gör i syfte att studera för studentexamen, yrkesinriktad grundexamen, lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen, eller någon utländsk examen som motsvarar dessa.

Tidsgränsen för skattefri dagpenning förlängs

Tidsgränsen på två år som tillämpas på betalningen av skattefria ersättningar för resekostnader föreslås bli förlängd till tre år.

Ändringen gäller till exempel betalningen av dagpenningar i ett läge där arbetstagaren anses arbeta på ett särskilt arbetsställe. Tidsgränsen för tillfälligt arbete föreslås i alla situationer vara tre år, och det behöver till skillnad från dagsläget inte finnas några särskilda förutsättningar för skattefriheten under det tredje året. Lagen föreslås bli tillämpad även på arbete som inletts innan lagen trätt i kraft.

Ändringar i rundradioskatten

Strukturen på rundradioskatten för personer föreslås bli ändrad så att 2,5 procent skatt betalas på de inkomster som avses i lagen på den del som inkomsterna överstiger 14 000 euro. Samtidigt föreslås det att maximibeloppet höjs från 143 euro till 163 euro.

Tröskeln för rundradioskatten höjs för löneinkomsternas del från nuvarande ca 11 044 euro till ca 14 750 euro. För pensions- och dagpenningsinkomsters del höjs betalningströskeln från nuvarande ca 10 294 euro till ca 14 000 euro.

Antalet personer som betalar rundradioskatt minskar till följd av förslaget med cirka 390 000. Ändringen ökar de disponibla inkomsterna för dessa personer med minst 70 euro per år. Eftersom beloppet för det minsta skattebelopp som debiteras frångås, ger rundradioskatten i motsats till nuläget inte upphov till mycket hög marginalskatt när det gäller tröskeln för betalning av skatten.

När tröskeln för betalningen av skatt överstigs ökar skattebeloppet successivt och når det maximala skattebeloppet vid löneinkomsten 21 270 euro per år och vid pensions- och dagpenningsinkomsten 20 520 euro per år. Höjningen av det maximala skattebeloppet skärper beskattningen för de skattskyldiga som betalar det maximala beloppet med 20 euro per år. Antalet personer vars beskattning skärps till följd av ändringen är uppskattningsvis 2,8 miljoner.

Ändringen påverkar inte Rundradions finansiella ställning.

Ytterligare information: Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi och Filip Kjellberg, finanssekreterare, tfn 02955 30123, filip.kjellberg(at)vm.fi

Lättare att välja företagsform

Lagen om överlåtelseskatt föreslås bli ändrad i syfte att underlätta valet av ändamålsenlig företagsform.

Skatt behöver inte betalas på överlåtelse av fastighet eller värdepapper i samband med ändring av verksamhetsformen, då en person som driver näring, utövar yrke eller bedriver jord- eller skogsbruk för att fortsätta denna verksamhet bildar ett aktiebolag vars aktier han tecknar. Skattefriheten gäller både fast egendom och värdepapperstillgångar.

Ytterligare information: Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi

Finansieringen och mervärdesbeskattningen av yrkesutbildning förändras

Reformeringen av yrkesutbildningen på andra graden medför förändringar i finansieringen och mervärdesbeskattningen av verksamheten. En privat anordnare av yrkesutbildning ska enligt förslaget ha samma ställning som en kommunal anordnare av yrkesutbildning när det gäller mervärdesskattekostnader till följd av nyttjanderätten till en fastighet.

Ytterligare information: Marja Niiranen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30238, marja.niiranen(at)vm.fi

Ändringar i tobaksaccisen

Accisen, dvs. punktskatten på cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter föreslås bli höjd med i genomsnitt 21 procent. Höjningarna genomförs i fyra steg så att den första höjningen görs vid ingången av januari 2018, den andra vid ingången av juli 2018, den tredje vid ingången av januari 2019 och den fjärde vid ingången av juli 2019. Punktskatten höjs i regel med lika många cent i varje steg.

Priset på cigaretter beräknas stiga i genomsnitt med 18 procent, och priset på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter i genomsnitt med 19 procent.

Dessutom föreslås det att skattestrukturen för cigarrer ändras så att den blir förenlig med skattestrukturen för andra tobaksprodukter. Utöver värderelaterad skatt ska det också tas ut skatt per enhet på cigarrer. Dessutom föreslås det bestämmelser om minimiskatt på cigarrer. Priset på de billigaste cigarrerna kommer kalkylmässigt att mer än fördubblas, medan priset på de dyrare cigarrerna kommer att förändras bara med några procent.

Ytterligare information: Jenni Oksanen, finanssekreterare, tfn 02955 30577, jenni.oksanen(at)vm.fi

Utdelningen av samfundsskatten förändras

Genom ändringarna av utdelningen av samfundsskatten kompenseras kommunerna för att sänkningen av kundavgifterna inom småbarnspedagogiken minskar på deras inkomster. Kompensationen är 60 miljoner euro från och med nästa år. Kommunernas andel av utdelningen av samfundsskatten föreslås bli höjd med 1,01 procentenheter och statens andel minskas i motsvarande mån.

Ytterligare information: Merja Taipalus, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30052, merja.taipalus(at)vm.fi

Regeringens propositioner publiceras på beslutssidan.