Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsreformen
Regeringen preciserade grunderna för kommunernas och välfärdsområdenas finansiering

Finansministeriet
13.10.2020 14.50
Pressmeddelande

Regeringen har gjort ändringar i utkastet till propositionen om social- och hälsovårdsreformen på basis av remissbehandlingen. Regeringen gjorde samtidigt preciseringar i finansieringsgrunderna för kommunerna och välfärdsområdena (tidigare vårdlandskap).

På basis av remissvaren föreslås att det maximala beloppet av den permanenta övergångsutjämning som anknyter till förändringarna i kommunernas finansiering blir +/- 60 euro per invånare i stället för det tidigare föreslagna +/- 100 euro. Till kommunernas statsandelssystem har dessutom fogats ett nytt kriterium: en tilläggsdel för ökat invånarantal (ca 29 miljoner euro), genom vilken man svarar på det ökade servicebehov som följer av ökat invånarantal i tillväxtkommuner. Tilläggsdelen finansieras inom statsandelssystemet med ett jämnstort belopp per invånare, medan ändringen av övergångsutjämningen inte förutsätter finansiering.

Den tills vidare permanenta övergångsutjämningen i välfärdsområdenas finansiering har på basis av remissvaren ändrats till de asymmetriska beloppen +200 och -100 euro per invånare i stället för de tidigare föreslagna beloppen +/- 150 euro per invånare. Denna ändring finansieras av staten. Övergångsperiodens längd är  sju år i enlighet med vad som föreslagits tidigare.

Tvåspråkighetens viktningsvärde i bestämningskriterierna för social- och hälsovårdsfinansieringen höjs från 0,35 procent till 0,5 procent. Höjningen dras av från den kalkylerade finansiering som fördelas på basis av servicebehovet, så att servicebehovets andel sjunker från 81,6 procent till 81,45 procent.

Koefficienten för främjande av hälsa och välfärd ska ha ett viktningsvärde på en procent och tas med i finansieringskriterierna från och med 2023, och den fördelas initialt per invånare. Från och med 2026 bestäms finansieringen för främjande av hälsa och välfärd i enlighet med välfärdsområdenas kalkylerade koefficienter för främjande av hälsa och välfärd. Den finansiering som delas ut på grund av främmande språk ändras så att en ökning av antalet personer med främmande språk som modersmål höjer landskapens totala finansiering.

På riksnivå höjs finansieringen fram till 2029 enligt en utifrån analysmodellen för socialutgifter beräknad ökning av servicebehovet  förhöjd med 0,2 procentenheter. Från och med 2029 höjs finansieringen enligt en prognos beräknad utifrån analysmodellen för socialutgifterna.

Ytterligare information:

Kommunernas finansieringskalkyler
Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314, markku.nissinen(at)vm.fi 
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)vm.fi 

Välfärdsområdenas finansieringskalkyler
Miikka Vähänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30341, miikka.vahanen(at)vm.fi,       
Jenni Jaakkola, specialsakkunnig, tfn 02955 30493, jenni.jaakkola(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden