Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Styrgruppen för projektet för beredning av Försvarsfastigheter behandlade resultaten av personaldialogen samt koncernens styr- och ledningsmodell

Finansministeriet
22.4.2020 14.30
Pressmeddelande
Den blåa korridoren.

Projektet för beredning av Försvarsfastigheter har framskridit enligt den planerade tidtabellen. Regeringens proposition med förslag till ny lagstiftning om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter överlämnades till riksdagen i början av april.

Vid det nionde mötet för styrgruppen för projektet för beredning av Försvarsfastigheter behandlades resultaten från personaldialogen, styrnings- och ledningsmodellen för den koncern som bildas samt den balansräkning som överförs.

Mellan personaltillställningarna i april hölls det en webbdialog för personalen där man hörde personalens tankar och frågor i anslutning till reformen. Dialogplattformen hade över fyrahundra besök under 1.–8.4 och cirka 1 200 öppna svar lämnades in. Den allmänna inställningen till den nya organisationen var positiv. Frågor som hänför sig till reformen behandlades vid personaltillställningen den 15 april. För kontinuerlig kommunikation och interaktion har man tagit i bruk en gemensam webbplattform där alla kan ställa frågor och där man uppdaterar allt kommunikationsmaterial som hänför sig till projektet.

Styrgruppen godkände ett förslag till koncernens styrmodell och ledningssystem för den fortsatta beredningen. Finansministeriet och försvarsministeriet svarar i samarbete för den fortsatta beredningen av ägarstyrningen. Koncernens förvaltningskod och ledningssystem bereds av verksamhetsmodeller och organisation -gruppen inom beredningsprojektet.

Värdet av balansräkningen som överförs i samband med reformen uppgår till ca 1,1 miljarder euro. Objekt som används av Försvarsmakten och dess strategiska samarbetsparter överförs till försvarsfastigheter. Statens gemensamma lokaler förblir i Senatfastigheters ägo.

Ytterligare information:

Lasse Koponen, projektledare, finansministeriet, tfn 050 421 0767, lasse.koponen(at)vm.fi
Sara Kajander, direktör för fastighets- och miljöenheten, försvarsministeriet, tfn 0295 140 080, sara.kajander(at)defmin.fi