Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredning: HAUS står vid ett vägskäl och behöver en ny färdplan

Finansministeriet
10.5.2016 13.00 | Publicerad på svenska 11.5.2016 kl. 12.11
Pressmeddelande

Professor Petri Virtanen har till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen överlämnat en utredning som granskar Centralen för förvaltningsutveckling Ab:s (HAUS) ställning och uppgifter och olika alternativ för hur centralen kunde utvecklas. HAUS tillhandahåller personalutbildningstjänster för statsförvaltningen i egenskap av en s.k. anknuten enhet.

I sin utredning anför Professor Virtanen ett antal observationer om bolaget. Bolagets ekonomi är i balans, men dess andel av ämbetsverkens samlade upphandling av personalutbildning är ringa (5–10 %). Bolaget klarar sig bra i internationella konkurrensutsättningar som gäller personalutbildning och utvecklingsverksamhet. Bolaget har en rätt liten organisation. Antalet fast anställda är 26, vilket leder till smal kompetens och gör att personalresurserna är sårbara. Bolaget får bra respons på sin verksamhet men kunderna har blandade åsikter om bolaget. Bolagets styrelse och ledning har redan identifierat de områden som behöver förbättras inom ramen för förnyandet av verksamheten. För närvarande har bolaget emellertid ingen klart definierad roll i regeringens spetsprojekt.

– De mest centrala slutledningarna i utredningen är enligt min mening att det i en situation där statsförvaltningen blir allt mindre är ändamålsenligt att statsförvaltningens personalutbildning och konsulentstödda verksamhetsutveckling koncentreras inom själva statskoncernen, och att HAUS har goda förutsättningar att sköta detta uppdrag. Bolaget måste emellertid se över sin strategi och förnya sin tjänsteportfölj så att det i framtiden bättre kan svara mot de utmaningar som reformen av statsförvaltningen innebär och i egenskap av verkställare av förvaltningsreformer stödja regeringen. Bolaget kan också i betydande grad bidra till att göra den finländska kompetensen inom administration och ledning till en exportvara. Det finns en global efterfrågan på sådan kompetens. En sådan verksamhet skulle också främja regeringens mål om ökad utbildningsexport, säger professor Virtanen.

– Jag vill tacka professor Virtanen för denna gedigna utredning, som lyfter fram flera bra utvecklingsspår. Enligt min uppfattning bör HAUS i framtiden i ännu större utsträckning knytas till personal- och verksamhetsutvecklingen inom statsförvaltningen. Bolagets nya styrelse utses i juni och den får i uppdrag att inleda utvecklingsarbetet, säger minister Vehviläinen.

Mer information:

Utredare, professor Petri Virtanen, tfn 050 3187068, petri.virtanen (at) uta.fi

Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn + 029 55 30216, tuomas.vanhanen (at) vm.fi

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken