Hallituksen esitys väestötietolain muuttamiseksi

VM144:00/2017 Säädösvalmistelu

Valtiovarainministeriö valmistelee hallituksen esitystä väestötietolain muuttamiseksi. Tavoittena on varmistaa lain säännösten yhteensopivuus tietosuoja-asetuksen kanssa ja selkeyttää menettelyitä rekisterihallinnossa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM144:00/2017

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 31.10.2017

hallituksen esitykset tietosuoja maahanmuutto väestötietojärjestelmät maistraatit Väestörekisterikeskus varmenteet henkilötunnukset

Lainvalmistelu

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Yhteyshenkilö
Maarit Huotari, Lainsäädäntöneuvos

Tavoitteet ja tuotokset

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 679/2016, jäljempänä tietosuoja-asetus, tulee jäsenvaltioissa sovellettavaksi 25 päivänä toukokuuta 2018. Muutoksilla väestötietolakiin pyritään varmistamaan säännösten yhteensopivuus tietosuoja-asetuksen ja uuden yleisen tietosuojalain kanssa.

Tavoitteena on lisäksi tehdä väestötietolakiin muutoksia, joiden tarve on tullut ilmi rekisterihallinnon käytännön toiminnassa. Yleisesti näiden muutosten tavoitteena on selkeyttää toimintaa rekisterihallinnossa ja parantaa henkilöiden mahdollisuuksia aisoida viranomaisissa.

Valtiovarainministeriö laatii väestötietolain muutoksista hallituksen esityksen.

Tiivistelmä

Valtiovarainministeriö valmistelee hallituksen esitystä väestötietolain muuttamiseksi. Tavoittena on varmistaa lain säännösten yhteensopivuus tietosuoja-asetuksen kanssa ja selkeyttää menettelyitä rekisterihallinnossa.

Lähtökohdat

Tietosuoja-asetus tulee jäsenmaissa sovellettavaksi 25. toukokuuta 2018. Voimassa oleva väestötietolaki on henkilötietojen käsittelyn osalta säädetty henkilötietolain edellytyksiä ja rakennetta vastaavaksi. Kun henkilötietolaki kumotaan ja sovellettavaksi tulevat sen sijaan tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki, myös väestötietolakia on paikoin tarkistettava.

Samaan aikaan on tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia, jotka johtuvat rekisterihallinnon käytännön tarpeista. Valmistelun aikana selvitetään, voisiko Maahanmuuttovirasto tallettaa ulkomaan kansalaista koskevat tiedot ilman henkilön erillistä pyyntöä, kun henkilölle myönnetään ulkomaalaislaissa tarkoitettu oleskelulupa tai oleskelukortti taikka hänen oleskeluoikeutensa rekisteröidään. Lisäksi selkeytettäisiin eismerkiksi sähköisen asiointitunnuksen muuttamista koskevia edellytyksiä.