FI SV EN

Valtion hankinnat

Valtiovarainministeriölle kuuluu valtionhallinnon yleinen ohjaus ja kehittäminen. Valtiovarainministeriö ohjaa valtionhallinnon hankintoja muun muassa valtion hankintastrategian kautta, päättämällä keskitetyistä yhteishankinnoista, kehittämällä hankintatapoja ja vastaamalla yleisistä hankintojen sopimusehdoista. Kukin ministeriö vastaa itse hallinnonalansa hankinnoista. Valtionhallinnon hankintojen volyymi on vuositasolla 4 - 4,5 miljardia euroa (luku ei sisällä väylä- ja puolustushankintoja).

Hankintalainsäädäntö määrittää kilpailuttamista koskevat säännöt valtion hankinnoille. Sääntely turvaa hankintojen avoimen kilpailuttamisen, tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä julkisten varojen tehokkaan käytön. Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö.

Yhteishankinnat valtionhallinnossa

Valtionhallinnossa keskitetysti kilpailutettavista hankinnoista säädetään talousarviolaissa ja valtioneuvoston asetuksessa valtionhallinnon yhteishankinnoista. Keskitetysti valtionhallinnossa kilpailutetaan tavanomaiset tavarat ja palvelut sekä laajasti käytettävät tietotekniset laitteet, ohjelmistot ja hallinnon yhteiset tietojärjestelmähankinnat. Valtionhallinnossa keskitetysti kilpailutettavat tavarat ja palvelut on määritelty valtiovarainministeriön päätöksellä valtionhallinnon yhteishankinnoista. Päätöksessä määrätään, mitkä tuotteet ja palvelut valtionhallinnossa hankitaan keskitetysti kilpailutettua sopimusta käyttämällä. Päätöksessä nimetään myös hankinnan kilpailuttava yhteishankintayksikkö. Valtion yhteishankintayksikkönä toimii Hansel Oy ja Senaatti-kiinteistöt vastaa valtionhallinnon toimitilojen ja kiinteistöjen vaatimien urakoiden kilpailuttamisesta. Valtionhallinnon yhteisistä toimiala riippumattomista tietojärjestelmistä vastaa Valtori.

Valtion hankintatoimen tavoitteet

Valtion virastojen ja laitosten hankintatoimen tulee olla johdettu kokonaisuus. Tavoitteena on, että hankintojen toteutus on suunniteltua, tehokasta ja laadukasta. Virastot ja laitokset hyödyntävät hankinnoissa puitejärjestelyjä, jotka Hansel Oy on kilpailuttanut keskitetysti valtionhallinnolle.

Valtion hankintatoimen ohjaukseen liittyvät asiakirjat

Hankintojen suunnittelu valtionhallinnossa, 22.9.2016
Liite 1, Hankintasuunnitelma
Liite 2, Hankintojen suunnitteluohje

Valtion hankintapäivä 9.2.2016

Hankintapäivän tallenne ja esitykset

Yhteishankintoja koskeva lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista (765/2006)
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista (766/2006)

Julkisten hankintojen lainsäädäntö ja neuvonta

JYSE-ehtoja on päivitetty uuden hankintadirektiivin voimaantulon vuoksi. Ehdoissa on huomioitu siirtymäkaudella ennen kansallisen hankintalain voimaantuloa tarvittavat muutokset. Siirtymäkaudeksi muutoksia on tehty lähinnä poissulkemisperusteita koskeviin ehtoihin. Kieliversioita ei ole päivitetty. Lisää tietoa siirtymäkauden järjestelyistä löytyy TEM:n sivuilta: http://tem.fi/julkiset-hankinnat

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (Tarkistetut JYSE-ehdot, elokuu 2016)
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (Tarkistetut JYSE-ehdot, elokuu 2016)
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 palvelut)
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2014 tavarat)
Julkiset hankinnat (Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen verkkosivut)
Komission julkisten hankintojen verkkosivut
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 palvelut)
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 tavarat)

Keskitettyjen valtionhankintojen toimijat

Valtion yhteisten palveluiden tuottajat
Hansel Oy
Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä (1096/2008)
Senaatti-kiinteistöt

Valtion hankintatoimen ohjaukseen liittyvät asiakirjat

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti: Tulokset sekä toimenpide- ja kehittämisehdotus 6/2016
Valtion hankintatoimen kehittämishankkeen osa-alueiden 1 ja 2 väliraportti, 25/2015
Tilastotietoa valtion hankinnoista
Valtion hankintamenot
Selvitys valtion hankintatoimen tilasta 2013
Hankintojen yhteinen kilpailuttaminen valtionhallinnossa, valtiovarainministeriön kirje 11.10.2006
Valtion hankintastrategia, hankintatoimen kehittämisen toimenpideohjelma 35/2009
Valtion hankintakäsikirja 2010, 48/2010
Yhteishankintojen kustannusvaikutus, Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisu B-94

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Hannu Koivurinta
Puh. 02955 30117
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Kirsi Kuuttiniemi
Puh. 02955 30207
etunimi.sukunimi@vm.fi