FI SV EN

Valtion kiinteistöt

Valtiolla on arvoltaan noin 4,5 miljardin kiinteistöomaisuus, johon kuuluu lähes 10 000 rakennusta. Näistä suojeltuja arvorakennuksia on noin 500. Vuonna 2015 valtiolla oli käytössään erilaisia toimitiloja vajaat 6 miljoonaa neliömetriä, josta noin neljännes on toimistotilaa ja loput erilaisia toiminnan tiloja kuten oikeussaleja, museoita, poliisilaitoksia, laboratorioita ja erilaisia varastoja. Hallinnonaloista eniten tiloja on puolustusvoimien käytössä, jonka osuus on lähes puolet kokonaisneliömäärästä. Tietoja valtion tilankäytöstä ja tilankäytön kustannuksista julkaistaan puolivuosittain HTH-tilahallintajärjestelmän kautta.


 

   

Valtion (2014) toimitilastrategian mukaisesti valtionhallinnon työympäristöjä parannetaan niin, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa kustannustehokkaasti. Tilaratkaisuissa varmistetaan myös valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus. Toimitilastrategian ohella toimitilojen hankintaa ohjaa valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta.

Valtion uusi vuokrajärjestelmä tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisena olevien valtion virastojen ja laitosten vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen pohjalta. Vuokrasopimusten joustavuutta on lisätty helpottamalla virastojen ja laitosten irtautumista tarpeettomista valtion omistamista tiloista. Senaatti-kiinteistöt toimii valtion ainoana tilanhankintayksikkönä, jonka kautta tilat vuokrataan joko valtion tai ulkopuolisen vuokranantajan tiloista. Senaatti-kiinteistöt voi näin tehokkaammin tarjota ratkaisuja eri virastojen tilatarpeisiin ja myydä valtiolle tarpeetonta tilaa.

Valtion kiinteistövarallisuuden omistajapolitiikka on linjattu valtion kiinteistöstrategiassa (2010). Valtion omaisuuden myynnissä noudatetaan avoimia ja syrjimättömiä menettelyjä. Myytävä kiinteistöomaisuus on pääasiassa valtion omista käyttötarpeista vapautunutta omaisuutta.

Valtion kiinteistöomaisuuden hallinnasta, kehittämisestä ja myynneistä vastaavat liikelaitoksina toimivat Senaatti-kiinteistöt sekä metsä- ja vesialueomaisuuden osalta Metsähallitus, joka on maa- ja metsätalousministeriön alainen liikelaitos.Valtion omistamat tie-, rautatie-, lentokenttä- ja muut liikennealueet kuuluvat lähinnä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle ja Liikenneviraston toimialaan.

Senaatti-kiinteistöt valtion työympäristö- ja toimitilapalvelujen tuottajana

Senaatti-kiinteistöt huolehtii valtion kiinteistöjen hallinnan lisäksi toimitilojen vuokrauksesta ja toimii valtionhallinnon kumppanina työympäristö- ja toimitila-asioissa. Se tarjoaa palveluja ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt rahoittaa toimintansa itse, eikä se kuulu varsinaiseen valtion budjettitalouteen. Liikelaitoksen ohjauksen kannalta tärkeimmät päätökset tekee vuosittain eduskunta valtion talousarvion yhteydessä. Lisäksi valtiovarainministeriö asettaa Senaatti-kiinteistöille vuosittain tarkat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet eduskunnan antamien päätösten jälkeen. Senaatti-kiinteistöjen toimintaa ohjaavat muutoin liikelaitoksista annettu yleislaki, asetukset sekä valtion kiinteistö- ja toimitilastrategiat.

Valtionhallinto uudistaa parhaillaan työn tekemisen tapoja ja työympäristöjä. Työ valtionhallinnossa on tietotyötä, asiakaspalvelua ja kentällä tehtävää käytännön työtä. Työn sidos fyysiseen työpisteeseen vähenee edelleen kun digitalisaatio muuttaa kaikkia työn tekemisen tapoja lähivuosina. Työympäristön kehittämistä tehdään mm. Työ 2.0 -hankkeessa.

"Tulevaisuuden visio: Suomen valtio on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä."

Valtion toimistotilan käytön tehokkuus parani edelleen olleen keskimäärin 24 m2/henkilötyövuosi (2014 27 m2/htv). Valtion toimitilastrategian toteutus on aloitettu ja sen kautta tavoitellaan 100 milj. euron vuotuisia säästöjä kahdeksassa vuodessa.

Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan liikevaihto oli 606,0 milj. euroa. Liikevaihto pieneni 0,6 % vuodesta 2014.  Senaatti-kiinteistöt investoi vuonna 2015 toimitiloihin 268 milj. eurolla, mikä oli 43 % liikevaihdosta, ja toteutti kiinteistöomaisuuden myyntejä 325 milj. eurolla.

Valmistuneita uudisrakennuksia olivat muun muassa puolustusvoimien Santahamina-talo, THL:n uusi toimitalo Tilkanmäellä Helsingissä ja Oppimiskeskus Valtteri Jyväskylässä. Merkittäviä valmistuneita peruskorjauksia olivat muun muassa TEM:lle toteutettu uusi työympäristö Eteläesplanadilla, Mikkelin vankilan peruskorjaus ja Pasilan virastokeskuksessa Tullin toimitilojen uudistustyöt.  Euromääräisesti eniten investointeja tehtiin puolustus- ja turvallisuustoimialalla, jossa investoinnit olivat 120,4 milj. euroa.

Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöt myös mm. sopi ministeriöiden, virastojen ja laitosten kanssa yli 17 milj. euron vuotuisista säästöistä toimitilakustannuksiin, tuotti työllistävyysjalanjälkenä 3 600 henkilötyövuotta ja tuotti kiinteistöjen hoitokustannukset yli 10 % edullisemmin kuin vertailuyritykset. Energian kokonaiskulutus laski 9 %. Lisätietoa Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuuraportista 2015.

Raportit ja selvitykset

Valtion maanomistajien yhteistyöryhmän selvitys, 11.4.2016
KYMINLINNA, Hoito- käyttö- ja kehittämissuunnitelma, 31.5.2016

Vuokrajärjestelmä, toimitila- ja kiinteistöstrategia

Vuokrakäsikirja (24.5.2016)
Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimitilastrategiaksi (2014)
Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kiinteistöstrategiaksi (2010)
Valtion vuokrajärjestelmän uudistaminen 29/2014
Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi 2020 2/2014

Lait ja asetukset

Laki valtion liikelaitoksista (1062/2010)
Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta (973/2002)
Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta (242/2015)

Taloudellisia lukuja kiinteistötoimesta ja omaisuudesta

Valtionhallinnon toimitilojen käytön ja tilakustannusten puolivuotistulokset 2016
Valtion tilat ja tilankäyttö
Tietoja valtion tilankäytöstä 2015
Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätös 2015 ja yhteiskuntavastuuraportti 2015

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Pauliina Pekonen
Puh. 02955 30081
etunimi.sukunimi@vm.fi

Erityisasiantuntija
Tero Meltti
Puh. 02955 30770
etunimi.sukunimi@vm.fi