FI SV EN

Kiinteistöt ja toimitilat

Valtiolla on arvoltaan noin 4,7 miljardin kiinteistöomaisuus, johon kuuluu lähes 10 000 rakennusta. Näistä suojeltuja arvorakennuksia on noin 500. Vuonna 2016 valtiolla oli käytössään erilaisia toimitiloja vajaat 6 miljoonaa neliömetriä, josta noin neljännes on toimistotilaa ja loput erilaisia toiminnan tiloja kuten oikeussaleja, museoita, poliisilaitoksia, laboratorioita ja erilaisia varastoja. Hallinnonaloista eniten tiloja on puolustusvoimien käytössä, jonka osuus on lähes puolet kokonaisneliömäärästä. Tietoja valtion tilankäytöstä ja tilankäytön kustannuksista julkaistaan puolivuosittain HTH-tilahallintajärjestelmän kautta.Valtion (2014) toimitilastrategian mukaisesti valtionhallinnon työympäristöjä parannetaan niin, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa kustannustehokkaasti. Tilaratkaisuissa varmistetaan myös valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus. Toimitilastrategian ohella toimitilojen hankintaa ohjaa valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta.

Valtion uusi vuokrajärjestelmä tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisena olevien valtion virastojen ja laitosten vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen pohjalta. Vuokrasopimusten joustavuutta on lisätty helpottamalla virastojen ja laitosten irtautumista tarpeettomista valtion omistamista tiloista. Senaatti-kiinteistöt toimii valtion ainoana tilanhankintayksikkönä, jonka kautta tilat vuokrataan joko valtion tai ulkopuolisen vuokranantajan tiloista. Senaatti-kiinteistöt voi näin tehokkaammin tarjota ratkaisuja eri virastojen tilatarpeisiin ja myydä valtiolle tarpeetonta tilaa.

Valtion kiinteistövarallisuuden omistajapolitiikka on linjattu valtion kiinteistöstrategiassa (2010). Valtion omaisuuden myynnissä noudatetaan avoimia ja syrjimättömiä menettelyjä. Myytävä kiinteistöomaisuus on pääasiassa valtion omista käyttötarpeista vapautunutta omaisuutta.

Valtion kiinteistöomaisuuden hallinnasta, kehittämisestä ja myynneistä vastaavat liikelaitoksina toimivat Senaatti-kiinteistöt sekä metsä- ja vesialueomaisuuden osalta Metsähallitus, joka on maa- ja metsätalousministeriön alainen liikelaitos.Valtion omistamat tie-, rautatie-, lentokenttä- ja muut liikennealueet kuuluvat lähinnä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle ja Liikenneviraston toimialaan.

Senaatti-kiinteistöt valtion työympäristö- ja toimitilapalvelujen tuottajana

Senaatti-kiinteistöt huolehtii valtion kiinteistöjen hallinnan lisäksi toimitilojen vuokrauksesta ja toimii valtionhallinnon kumppanina työympäristö- ja toimitila-asioissa. Se tarjoaa palveluja ensisijaisesti valtionhallinnolle.


Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt rahoittaa toimintansa itse, eikä se kuulu varsinaiseen valtion budjettitalouteen. Liikelaitoksen ohjauksen kannalta tärkeimmät päätökset tekee vuosittain eduskunta valtion talousarvion yhteydessä. Lisäksi valtiovarainministeriö asettaa Senaatti-kiinteistöille vuosittain tarkat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet eduskunnan antamien päätösten jälkeen. Senaatti-kiinteistöjen toimintaa ohjaavat muutoin liikelaitoksista annettu yleislaki, asetukset sekä valtion kiinteistö- ja toimitilastrategiat.

Valtionhallinto uudistaa parhaillaan työn tekemisen tapoja ja työympäristöjä. Työ valtionhallinnossa on tietotyötä, asiakaspalvelua ja kentällä tehtävää käytännön työtä. Työn sidos fyysiseen työpisteeseen vähenee edelleen kun digitalisaatio muuttaa kaikkia työn tekemisen tapoja lähivuosina. Työympäristön kehittämistä tehdään mm. Työ 2.0 -hankkeessa.

"Tulevaisuuden visio: Suomen valtio on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä."

Valtion toimistotilan käytön tehokkuus parani edelleen olleen keskimäärin 23,2 m2/henkilötyövuosi (2015 24,1 m2/htv). Valtion toimitilastrategian toteutus on aloitettu ja sen kautta tavoitellaan 100 milj. euron vuotuisia säästöjä kahdeksassa vuodessa.

Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan liikevaihto oli 599,0 milj. euroa. Liikevaihto pieneni 4 % vuodesta 2015.  Senaatti-kiinteistöt investoi vuonna 2016 toimitiloihin 258 milj. eurolla, joka jakautui perusparannuksiin ja -korjauksiin 147 milj. euroa ja uudisinvestointeihin 81 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöt toteutti kiinteistöomaisuuden myyntejä 201 milj. eurolla.

Suurimpia investointeja olivat VTT:n ydinturvallisuustalo Espoossa, Kotkan poliisitalo, kasarmien 31 (Säkylä) ja 3 (Vekarajärvi) perusparannukset ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden uudet tilat.

Vuonna 2016 Senaatti-kiinteistöt myös sopi ministeriöiden, virastojen ja laitosten kanssa n. 25 milj. euron vuotuisista säästöistä toimitilakustannuksiin.

Raportit ja selvitykset

Valtion maanomistajien yhteistyöryhmän selvitys, 11.4.2016
KYMINLINNA, Hoito- käyttö- ja kehittämissuunnitelma, 31.5.2016

Vuokrajärjestelmä, toimitila- ja kiinteistöstrategia

Vuokrakäsikirja 24.5.2016 (päivitetty 11.10.2017 kohta 5)
Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimitilastrategiaksi (2014)
Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kiinteistöstrategiaksi (2010)
Valtion vuokrajärjestelmän uudistaminen 29/2014
Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi 2020 2/2014

Lait ja asetukset

Laki valtion liikelaitoksista (1062/2010)
Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta (973/2002)
Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta (242/2015)

Taloudellisia lukuja kiinteistötoimesta ja omaisuudesta

Valtion tilat ja tilankäyttö
Tietoja valtion tilankäytöstä tammi-kesäkuu 2017
Tietoja valtion tilankäytöstä 2016
Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätökset ja yhteiskuntavastuuraportit

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Pauliina Pekonen
Puh. 02955 30081
etunimi.sukunimi@vm.fi

Finanssineuvos
Tero Meltti
Puh. 02955 30770
etunimi.sukunimi@vm.fi