Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä (keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetus)

U 14/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Jyrki Knuutinen, Finanssineuvos p.+35 8295530103

Asia
Asetusehdotuksen (COM(2016) 856 final) säännöksillä ja menettelyillä on tavoitteena estää epäterveiden tai lähellä kaatumista olevien keskusvastapuolten muodostuminen uhkaksi rahoitusvakaudelle ja turvata näiden kriittisten toimintojen jatkuvuus sekä suojata veronmaksajia vastuilta taloudellisissa ongelmatilanteissa. Keskusvastapuolet ovat markkinaosapuolia, jotka asettuvat velvoitteita määritettäessä niiden vastapuolten väliin, joiden välisillä sopimuksilla mukaan lukien johdannaisilla käydään kauppaa rahoitusmarkkinoilla. Ehdotuksella luotaisiin keskusvastapuolille EU-tasoinen paljolti luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehystä koskevaa direktiiviä 2014/59/EU vastaava sääntely ottaen samalla huomioon keskusvastapuolitoimintaa koskevat erityispiirteet. Keskusvastapuolia ei niiden toiminnan kriittisen luonteen ja aseman sekä niiden vastapuolina toimivien osapuolten keskinäisten yhteyksien takia voida asettaa tavanomaiseen maksukyvyttömyysmenettelyyn.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
Ehdotus edistäisi yhteis- ja rahoitusmarkkinoiden toimivuutta sekä turvaisi rahoitusvakautta. Ehdotus tukisi yhdenmukaisten ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomista keskusvastapuolille ja näiden osapuolille. Ehdotus osaltaan vähentäisi rahoitusmarkkinoiden osapuolten mukaan lukien pankkijärjestelmän riskejä. Keskusvastapuolitoiminnassa tapahtuneista virheistä ja taloudellisista ongelmista vastuun on kuitenkin oltava ensi sijassa keskusvastapuolen omistajilla eikä vastuita saa sysätä näiden osapuolille mukaan lukien pankeille eikä jäsenvaltioille. Ehdotus vahvistaisi samalla keskusvastapuolten valvontaa ja estäisi kriisien puhkeamista.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen