Valtion takaukset

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiontakauksen myöntäminen Terrafame Oy:n ympäristövakuuksien vastavakuudeksi

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Pauli Kariniemi, Finanssineuvos p.+35 8295530210

Asia
Valtioneuvostolle esitetään, että se antaa vastavakuuksia vaatimatta 68 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen Terrafame Oy:n tekemän pankkitakauslimiittisopimuksen puitteissa myönnettyjen pankkitakausten vastatakaukseksi.Takaus annettaisiin pankkitakauksiin, jotka asetetaan Terrafame Oy:n ympäristövakuuksien vastavakuudeksi siten, että takauksen kohteena oleva takausmäärä on enintään 68 miljoonaa euroa (80 prosenttia pankkitakausten enimmäismäärästä). Valtion takaus olisi toissijainen suhteessa pankkitakauslimiittisopimuksen mukaisesti valtiontakauksen ulkopuoliseen 20 prosenttiosuuteen ja valtiontakauksesta voidaan tarvittaessa maksaa suorituksia vasta tämän jälkeen. Valtiontakaus olisi voimassa enintään 3 vuotta ja 3 kuukautta pankkitakauslimiittisopimuksen allekirjoituspäivästä eli 2.5.2020 saakka. Takauksesta perittäisiin takausmaksua 0,25 prosenttia kertamaksuna takausvastuun kokonaismäärästä sekä 2,50 prosenttia vuotuismaksuna käytössä olevien valtion vastatakausta rasittavien pankkitakausten kokonaismäärästä. Vuotuismaksu nousee 2,65 prosenttiin 9 päivänä helmikuuta 2018 alkaen ja edelleen 2,80 prosenttiin 9 päivänä helmikuuta 2019 alkaen. Valtiontakauspäätöksessä määrättäisiin lisäksi valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tehtävistä, jotka liittyvät takauksen hallintaan ja Danske Bankin ja Terrafame Oy:n raportointivelvollisuudesta valtiovarainministeriölle ja Valtiokonttorille.

Esitys
Valtioneuvosto antaa vastavakuuksia vaatimatta 68 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen Terrafame Oy:n tekemän pankkitakauslimiittisopimuksen (”Agreement on Committed Bank Guarantee Facility”) puitteissa myönnettyjen pankkitakausten vastatakaukseksi; takauksesta peritään takausmaksua 0,25 prosenttia kertamaksuna takausvastuun kokonaismäärästä sekä 2,50 prosenttia vuotuismaksuna käytössä olevien valtion vastatakausta rasittavien pankkitakausten kokonaismäärästä. Vuotuismaksu nousee 2,65 prosenttiin 9 päivänä helmikuuta 2018 alkaen ja edelleen 2,80 prosenttiin 9 päivänä helmikuuta 2019 alkaen.

Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Valtioneuvostolle esittävä valtiontakaus olisi rajattu enimmäismäärältään 68 miljoonaan euroon. Takaukseen sisältyy riski valtion maksuvelvollisuudesta takauksen perusteella, jonka todennäköisyyden arviointi on hyvin vaikeaa. Takauksesta syntyvän riskin arvioinnissa on toisaalta huomioitava, että takauksen myöntäminen liittyy laajempaan järjestelyyn, jonka tavoitteena on Terrafamen harjoittamaan kaivostoimintaan liittyvien nykyisten taloudellisten riskien ja ympäristöriskien merkittävä vähentäminen. Samalla on huomioitava, että nykyisellään valtio joutuisi tosiasiallisesti vastaamaan nykyisten sopimusten yli menevältä osalta Terrafamen mahdollisista ympäristövelvoitteista, mikäli toiminnanharjoittaja olisi itse kyvytön huolehtimaan niistä. Valtion takauskanta on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Valtiokonttorin keräämän tilaston mukaan voimassa olevien valtiontakausten ja -takuiden kanta oli vuoden 2016 syyskuussa jo hieman yli 45 miljardia euroa ja käytettävissä oleva enimmäismäärä 60 miljardia euroa. Valtion epäsuorien vastuiden voimakas kasvu synnyttää valtiontalouteen merkittäviä riskejä, joiden rajoittamiseen ja hallintaan on jatkossa syytä kiinnittää lisääntyvää huomiota. KILPAILUVAIKUTUKSET Koska Terrafame Oy toimii kilpailluilla markkinoilla, valtiontakauksen myöntämisellä voisi olla kilpailuvaikutuksia. Ottaen huomioon Terrafame Oy:n taloudellinen asema, valtiontakauksen rajoittuminen vain osaan Terrafamen ympäristövakuusjärjestelyistä, valtiontakauksen toissijaisuus Terrafamelle markkinaehtoisesti myönnettyihin takauksiin sekä valtiontakauksesta perittävä maksu, voidaan kokonaisuutena arvioida, ettei valtiontakauksen myöntämisellä ole EU:n valtiontukilainsäädännön tarkoittamia kielteisiä vaikutuksia yritysten väliseen kilpailuun. Asiaa ei ole kuitenkaan etukäteen notifioitu Euroopan komissiolle kilpailuoikeudellista arviointia varten.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. muistio (salainen)
  2. päätösehdotus