Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 49/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Anna Hyvärinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530405

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1053/2016) voimaantulosäännöstä. Voimaantulosäännökseen lisättäisiin siirtymäsäännös, joka turvaisi Rajavartiolaitoksesta ja puolustusvoimista keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavaan virastoon tai laitokseen siirtyvien virkamiesten eroamisiän säilymisen sellaisena kuin siitä säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa ja puolustusvoimista annetussa laissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vaikutukset
Voimaantulosäännöksen täydentämistä koskeva lainmuutos koskisi arviolta muutamia virkamiehiä.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen