Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lyhennelmä

Virasto oli 8.2.2012 tekemällään päätöksellä purkanut asiantuntija A:n virkasuhteen koeaikana. Työnantaja oli ollut tyytymätön A:n suoriutumiseen muun muassa sen vuoksi, että hän ei ollut omaksunut virkaan kuuluvia tehtäviä niin nopeasti kuin hänen esimiehensä olivat odottaneet eikä ollut aina kyennyt suorittamaan tehtäviä annetussa määräajassa. A:lle oli ongelmien korjaamiseksi laadittu kirjallinen kehittymissuunnitelma, mutta työnantajan mielestä A:n suoriutumisessa oli tämän jälkeenkin ollut puutteita.

Virkamieslautakunta totesi, että viraston esittämät perusteet A:n virkasuhteen purkamiselle liittyivät hänen suoriutumiseensa työssään, eikä niitä voitu pitää koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisina. Asiassa ei ollut tullut esille seikkoja, jotka olisivat osoittaneet, että A:n virkasuhteen purkamisen todellinen syy olisi ollut jokin hänen työssä suoriutumiseensa liittymätön seikka. A:n vastaselityksessä mainittu esimerkki hänelle annetuista asiattomista ja syrjivistä tehtävistä, oli kehotus lukea virkamiesetiikkaa koskeva ohje. Virkamieslautakunnan mukaan tällaisessa kehotuksessa perehdyttävältä esimieheltä ei ollut mitään epäilyttävää. Mikään ei viitannut, että kehotus olisi annettu A:lle hänen epäasiallisessa tarkoituksessa. A ei ollut esittänyt muita esimerkkejä epäasiallisista tai syrjivistä tehtävistä. A:n virkasuhteen purkaminen ei virkamieslautakunnan päätöksen mukaan ollut tapahtunut valtion virkamieslain 11 §:ssä tarkoitetuilla tai koeajan tarkoitukseen nähden muutoin epäasiallisilla perusteilla. Virastolla oli ollut oikeus purkaa A:n virkasuhde koeaikana.

Virkamieslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Valtion_virkamieslaki_10_§_1_momentti
Valtion_virkamieslaki_11_§
Hallintolaki_64_§_1_momentti