Hyppää sisältöön
Media

Lyhennelmä

Virasto oli 20.4.2010 tekemällään päätöksellä purkanut osastosihteeri A:n virkasuhteen koeaikana. Päätöksen perusteluissa oli todettu, että A ei ollut pystynyt hoitamaan tehtäviään asianmukaisesti ja viivytyksettä ja, että A:n yhteistyökyky ei ollut kaikilta osin vastannut hänen asemassaan olevalle virkamiehelle asetettuja vaatimuksia.

Virkamieslautakunta totesi, että viraston esittämät perusteet A:n virkasuhteen purkamiselle liittyivät hänen suoriutumiseensa työssään ja sopeutumiseensa työyhteisöön, eikä niitä voitu pitää koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisina. A oli kiistänyt työnantajan väitteet työtehtävien laiminlyönneistä ja epäasiallisesta käytöksestä. A oli myös väittänyt kokeneensa kiusaamista työpaikalla. A:n käyttäytymiseen ja työtehtävien hoitoon olivat olleet tyytymättömiä useammat henkilöt. Näissä oloissa pelkästään A:n kertomuksen perusteella ei voitu pitää selvitettynä, että A:n virkasuhteen purkamisen todellinen syy olisi ollut jokin A:n työssä suoriutumiseensa liittymätön seikka. A:n esimerkkeinä epäasiallisesta kohtelustaan mainitsemat ylityökielto ja työajan ilmoitusvelvollisuus olivat tavallisia työnjohtomääräyksiä, joissa ei ollut mitään epäilyttävää. A:n virkasuhteen purkaminen ei näin ollen ollut tapahtunut valtion virkamieslain 11 §:ssä tarkoitetuilla tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Virkamieslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Valtion_virkamieslaki_10_§_1_momentti
Valtion_virkamieslaki_11_§