Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen esitys
Tiedonhallinnan uusi yleislaki yhtenäistää sääntelyä

Valtiovarainministeriö
5.12.2018 11.25
Tiedote

Hallitus esittää uutta lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Laki on tiedonhallintaa koskeva yleislaki, jolla säänneltäisiin tiedon hallintaan liittyvistä vaatimuksista yhtenäisellä tavalla koskien koko julkista hallintoa. Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa ja viranomaisten toiminnassa.

Tiedon hyödyntämisen uudet muodot, yhä reaaliaikaisempi tietojen käyttö sekä entistä verkottuneemmat toimintatavat asettavat tiedonhallinnan sääntelylle uusia vaatimuksia. Lakiesityksen tarkoituksena on, että tietoon perustuvat julkiset palvelut olisi mahdollista toteuttaa entistä laadukkaammin, tuloksellisemmin ja tehokkaammin tiedonhallinnan tukemana.

Esityksen tietopoliittisena tavoitteena on parantaa tietojen tehokasta luovuttamista ja käyttöä tietoturvallisella tavalla viranomaisten, muiden toimijoiden ja palvelujen välillä. Yhtenäisellä ja mahdollisimman kattavalla yleissääntelyllä edistetään tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä.

Kansalaisen näkökulmasta tämä edistää sitä, että häntä koskevia tietoja kysytään vain kerran. Viranomaisten hallussa olevia tietoja tulee hyödyntää, jos ne ovat saatavilla luotettavasti ja ajantasaisesti viranomaisten tietovarannoista.  

Tietoa kysytään vain yhden kerran

Uudessa tiedonhallintalaissa on säännökset viranomaisten välisen tiedonsiirron teknisestä toteuttamistavasta. Uusien säännösten perusteella tietojen siirtoon liittyvät sähköiset menettelytavat yhdenmukaistetaan koko julkisessa hallinnossa. Samalla varmistetaan, että tietoja käsitellään tietoturvallisella tavalla hallinnon asiakkaan oikeudet huomioon ottaen.

Lakiehdotuksen mukaan hallinnon asiakkaalta ei saa vaatia asiankäsittelyä varten todistuksia tai otteita, jos viranomaisella on oikeus samojen tietojen saantiin toiselta viranomaiselta ajantasaisesti teknisten rajapintojen tai katseluyhteyden avulla.

Tarkoituksena on varmistaa, ettei jo kertaalleen hallinnon asiakkaalta saatua tai muutoin viranomaisen rekisteröimää tietoa kysyttäisi uudestaan. Tämä keventää kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa.

Uuden lain perusteella voitaisiin purkaa teknisluonteista tietojen siirtoon liittyvää erityislainsäädäntöä. Tiedonhallintalailla edistetään myös tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta. Uusi laki ajantasaistaa viranomaisten tiedonhallinnan menettelyjä ja edistää kansalaisten tietojen yhdenmukaista tietoturvallista käsittelyä viranomaisissa.

Uusi tiedonhallintalautakunta perustetaan edistämään ja arvioimaan tiedonhallinnan menettelyitä

Uuden tiedonhallintalain nojalla perustettaisiin uusi tiedonhallinnan ohjausviranomaisena toimiva tiedonhallintalautakunta, jonka työhön osallistuisi eri alojen asiantuntijoita valtion, kuntien ja maakuntien viranomaisista.

Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä olisi edistää tiedonhallinnan yhdenmukaisten menettelyjen toteuttamista sekä arvioida, miten valtion, kuntien ja maakuntien viranomaiset toteuttavat tiedonhallintalaissa säädettyjä keskeisiä vaatimuksia.

Tiedonhallintalautakunta on tarpeellinen tiedonhallinnan menettelyjen kehittämiseksi monialaisessa yhteistyössä osana digitalisaatiokehitystä. Tiedonhallintalautakunta toimisi valtiovarainministeriön yhteydessä.  

Hallituksen esitys julkaistaan Hallituksen esitykset ja päätökset -sivulla.

Tiedonhallintalaki on yksitoimenpide Digitalisoidaan julkiset palvelut –kärkihankkeessa. Tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä on tarpeen jatkaa myös tämän jälkeen, jotta sääntely-ympäristö kokonaisuudessaan vastaa tiedon hyödyntämisen tulevaisuuden tarpeisiin.

Ehdotetulla sääntelyllä ei muuteta julkisuutta ja salassapitoa tai tietojen luovutusperusteita koskevaa sääntelyä. Näitä koskevat yleissäännökset ovat julkisuuslaissa.

Lisätietoja

Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies, tomi.voutilainen(at)vm.fi,puh  02955 30453

Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö, sami.kivivasara(at)vm.fi, puh 029 553 0023

Tuomas Vanhanen, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja, tuomas.vanhanen(at)vm.fi, puh 029 553 0216

Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisesta vm.fissä

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT norminpurku