Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgruppsförslag
Hushållens skuldsatthet måste stävjas med nya medel

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2019 11.30
Pressmeddelande
Leena Mörttinen.

Finansministeriets arbetsgrupp föreslår att maximibeloppet av hushållens krediter skulle bindas till årsinkomsterna. Förslagen innehåller även begränsningar till husbolagslånen.

De finländska hushållens skuldsättning ligger på historiskt hög nivå. Betalningsstörningarna har ökat samtidigt.

Skuld enligt inkomster

Arbetsgruppen föreslår bland annat följande nya medel för att hushållens alltför stora skuldsättning ska kunna stävjas:

  • Maximal skuldkvot: Det sammanlagda beloppet av alla hushållens krediter ska få uppgå högst till 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomster då hushållet ansöker om ny kredit. Det nya lånet, de tidigare lånen och andelen av husbolagslånen ska tas i beaktande vid beräknandet.
  • Maximal återbetalningstid: Återbetalningstiden för bostadskredit föreslås vara högst 25 år. Det ska fortfarande vara möjligt att komma överens om betalningsarrangemang, såsom amorteringsfria perioder.
  • Begränsning av husbolagslån vid nybyggnad: Husbolaget får låna upp till 60 procent av det skuldfria priset för de bostäder som säljs. Återbetalningstiden får vara högst 25 år, och amorteringsfria perioder får inte beviljas de fem första åren efter att bostaden blivit färdigt.

Kreditgivarna ska kunna avvika från dessa bestämmelser under vissa villkor. Reglerna ska gälla även andra kreditgivare, inte bara kreditinstitut.

Lånetaket, dvs. den maximala belåningsgraden föreslås förbli oförändrat, men det föreslås i fortsättningen omfatta även andra bostadslånegivare än kreditinstitut. Bostadslånet får i dagsläget vara högst 85 procent av det gängse värdet för säkerheterna då lån beviljas. För första bostads del är taket 95 procent.

”Våra förslag medför inte några större skärpningar jämfört med nuläget. Vi bör emellertid förbereda oss för en eventuell överhettning på marknaderna”, säger arbetsgruppens ordförande, överdirektören Leena Mörttinen.

Finansinspektionen övervakar

Arbetsgruppen föreslår dessutom att tillsynen över samtliga konsumentkreditgivare skulle överföras från regionförvaltningsverket i Södra Finland till Finansinspektionen. Regleringen av hanteringen av insolvensrisker och kraven på bedömning av kreditvärdighet föreslås också bli utvecklade.

Det är viktigt enligt arbetsgruppen att Finland tar i bruk ett positivt kreditregister som skulle innehålla en persons samtliga krediter. Inrättandet av registret ingår i regeringsprogrammet.

Minister Lintilä: Gott underlag för diskussionen om medel

Arbetsgruppen överlämnade sin promemoria till finansminister Mika Lintilä tisdagen den 1 oktober.

”Hushållens skuldutveckling är oroande, och EU:s tillsynsmyndighet gav just Finland rekommendationer om att begränsa skuldsattheten. Det är positivt att frågan nu behandlats grundligt även av en arbetsgrupp. Rapporten skapar ett underlag för en omfattande diskussion om de medel vi borde ta i bruk för att stävja skuldsattheten”, säger minister Lintilä.

Finansministeriet skickar förslagen på remiss torsdagen den 1 oktober. Remisstiden går ut den 29 november.

Arbetsgruppens betänkande (på finska med svensk referat, statsrådets publikationsarkiv)

Se inspelningen av presskonferensen

Presentationsmaterialet vid presskonferensen

Bilder från presskonferensen (Flickr)

Utlåtande.fi

Projektsidorna

EU-tillsynsmyndighet rekommenderar att Finland begränsar hushållens skuldsättning (pressmeddelande 23.9.)

En arbetsgrupp ska utreda sätt att dämpa hushållens skuldsättning (pressmeddelande 31.8.2018)

Ytterligare information:

Leena Mörttinen, arbetsgruppens ordförande, överdirektör, tfn 02955 30021, leena.morttinen(at)vm.fi