Hyppää sisältöön
Media

Kunnan ja hyvinvointialueen vuokra-asetus on annettu

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2022 14.01
Tiedote

Valtioneuvosto on antanut asetuksen kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen myötä kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksella hyvinvointialueiden hallintaan 3 + 1 vuoden siirtymäajaksi 1.1.2023 alkaen.  

Vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset.  7. huhtikuuta 2022 annetussa asetuksessa säädetään vuokran tarkemmista määräytymisperusteista. 

Vuokrasopimuksessa kuukausittain maksettava vuokra on kokonaisvuokra, joka koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Pääomavuokra muodostetaan vuokrattavan rakennuksen tai toimitilan teknisen arvon perustella. Pääomavuokrassa käytetään kuuden prosentin tuottovaatimusta. Tuotolla voidaan rahoittaa erilaisia rakennuksen tai toimitilan pääomakustannuksia. 

Rakennuksen teknisen arvon voi määritellä kolmella eri tavalla

Rakennuksen tekninen arvo perustuu kunnan ilmoittamiin kirjanpidon tietoihin rakennuksen tai toimitilan kustannuksista. Arvo tarkistetaan rakennuskustannusindeksin muutoksella ja asetuksessa määritellyllä oletuskulumisella. Kunnan kirjanpidon tiedoilla tarkoitetaan hankintamenoa, josta ei ole vähennetty poistoja. Kunnan kirjanpidossa nämä kustannukset muodostuvat alkuperäisestä hankintamenosta sekä rakennukseen tai toimitilaan myöhemmin tehdyistä perusparannuksista ja muista investoinneista. 

Toinen vaihtoehto on käyttää alalla yleisesti hyväksytyin laskentamenetelmin muodostettua teknistä arvoa. Tämä edellyttää, että kunnassa on määritelty sellainen rakennukselle asetuksen mukaisesti. 

Jos rakennuksella ei ole kirjanpitoon perustuvaa teknistä arvoa tai yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan määriteltyä teknistä arvoa, laskennallinen tekninen arvo muodostetaan asetuksen ja sen liitteen mukaisesti. Teknisessä arvossa huomioidaan vuokrakaudella tehtyjen investointien kustannukset.

Ylläpitovuokran muodostuminen

Vuokraan sisältyvät ylläpitokustannukset ovat hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-, lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannukset. Erityisjätteet ja vaaralliset jätteet ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla. 

Kustannukset lasketaan käyttämällä rakennustyyppikohtaisia ylläpitohintoja asetuksen liitteen mukaisesti.  

Vuokrasopimuksessa voidaan perustellusta syystä sopia ylläpitokustannusten määräytymisestä asetuksen liitteestä poiketen, jos määräytymisperuste johtaisi todellisista kustannuksista olennaisesti poikkeavaan vuokratasoon.  Myös muita kuin edellä lueteltuja palveluja voidaan sisällyttää ylläpitovuokraan, esimerkiksi yksittäisten tilojen siivous. Osapuolet voivat sopia myös, että mitattavissa olevat kustannukset, kuten esimerkiksi energiakustannukset, ovat vuokralaisen vastuulla.  Tällöin voidaan hyödyntää toteutuneita kustannuksia.

Myös kunnan sisäisen vuokran järjestelmien mukaisia tietoja voidaan käyttää. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia, että vuokrasopimuksessa vuokra määräytyy kyseisessä kunnassa käytössä olevan sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti, jos järjestelmä on kunnassa otettu käyttöön toimivaltaisen toimielimen päätöksellä viimeistään vuoden 2022 alusta ja järjestelmää käytetään yhtenäisillä periaatteilla kunnan toiminnassa muutoinkin.

Valtion tuella rahoitetuissa sosiaalisen asuntotuotannon kohteissa (ns. ARA-kohteet) asukkailta perittävä vuokra määritellään omakustannusperiaatteella. Jos toimitilan vuokranmääritykseen sovelletaan omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä, niitä sovelletaan myös hyvinvointialueen ja kunnan välillä tehtävän vuokrasopimuksen vuokran määräytymisessä nyt annetussa asetuksessa säädetyn sijasta.

Lisätietoja: 
Hallitusneuvos Mervi Kuittinen puh. 02955 30445, mervi.kuittinen(at)gov.fi 
Lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, puh 02955 30504, ville.koponen(at)gov.fi
Finanssineuvos Pasi Leppänen puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi