Hyppää sisältöön
Media

Kuntaministeri Sirpa Paatero
Valtionavustuksilla suuri merkitys kunnan asukkaiden hyvinvoinnille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2021 11.11
Kolumni

Valtionavustustoimintaa kehitetään valtiovarainministeriön kehittämishankkeessa. Tavoitteena on niin vaikuttavampi, läpinäkyvämpi, tehokkaampi kuin yhtenäisempikin valtionavustustoiminta. Valtionavustustoiminta on kunnille tärkeä osa kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimisessa.

Mikä rooli valtionavustuksilla on kuntien taloudessa ja toiminnan kehittämisessä?

Ajankohta valtionavustusten kehittämiselle kuntasektorin kanssa on otollinen, sillä parhaillaan valmistellaan ja rakennetaan tulevaisuuden kuntapolitiikan vaihtoehtoja. Valtionavustuksilla on iso merkitys kuntien taloudessa ja kuntien ohjaamisessa. Toisaalta valtionavustushankkeita on myös kritisoitu hankkeiden hallinnoinnin vuoksi. 

Valtionavustustoiminnan kehittämistyössä pohditaankin nyt, millainen rooli valtionavustuksilla on tulevaisuuden hallinnossa. Kehittämistyössä kartoitetaan, miten avustustoiminnassa huomioidaan julkisen talouden, kunnallisen itsehallinnon ja kuntien järjestämien palveluiden väliset yhteydet ja niiden muodostama kokonaisuus.

Valtionavustustoiminnassa tulisi tunnistaa, että peruskunta on vain yksi osa kunnallisen hallinnon kenttää. Kuntakonsernit sisältävät suuren määrän erilaisia valtionavustuksia saavia organisaatioita, joilla on tärkeä rooli kokonaisuudessa.

Avustustoiminnalla tavoitellaan kuntalaisten hyvinvointia

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään kunnan toiminnan ja sen kehittämisen rahoittamiseen. Avustukset kohdennetaan hanketyöhön ja investointeihin, joilla edistetään yhteisesti valittuja yhteiskunnallisia päämääriä.

Yhteiskunnallisten ongelmien monimutkaistuessa valtionavustustoiminnan kehittämisessä pyritään avustusten parempaan yhtenäisyyteen ja kustannusvaikuttavuuteen.  Kuntien ja kuntakonserniin liittyvien yhteisöjen valtionavustuksia pitäisi kytkeä entistä voimallisemmin kunnan asukkaiden hyvinvoinnin, kuten osaamisen kehittämisen tai ympäristön tilan parantamisen kaltaisiin laajempiin tavoitteisiin.

Kuntien välillä on eroja asukkaiden hyvinvoinnissa, yhdenvertaisuudessa sekä palvelujen saatavuudessa ja saavutettavuudessa. Alueiden ja tilanteiden eroavaisuus tulisikin huomioida myös avustustoiminnassa. Toimivat ratkaisut erilaisiin haasteisiin löydetään parhaiten yhdessä ja siten, että kunnille mahdollistetaan parhaat ja tarvittaessa toisistaan poikkeavat keinot toteuttaa ratkaisuja asukkaidensa tilanteisiin.

Läpinäkyvä tieto parantaa avustusten kohdentamista 

Tällä hetkellä kuntasektorille kohdennetuista avustuksista ja niiden käytöstä ei ole kokonaisnäkyvyyttä. Tarkoituksena kuitenkin on, että koko valtionhallinto siirtyy vaiheittain valtionavustustoiminnan uuteen toimintamalliin ja ottaa lähivuosina käyttöön sitä tukevat yhteiset verkkopalvelut. Yhteiset verkkopalvelut kokoavat eri valtionapuviranomaisten valtionavustushaut ja mahdollistavat läpinäkyvämmän tiedon valtionavustuksista. Valtionavustuksia ja niiden käyttöä koskevaa avointa tietoa voidaan hyödyntää näin entistä paremmin.

Kattavamman, ajantasaisemman ja avoimemman tiedon avulla avustustoimintaa voidaan kehittää kuntien hyvinvointitehtävän kannalta nykyistä kustannusvaikuttavammaksi huomioiden erot kuntien tilanteissa ja alueellisissa tavoitteissa. Paremmalla jaetulla tiedolla voidaan kohdistaa täsmällisempiä avustuksia erityyppisille kunnille. Yhteisellä tiedolla ja yhteistyöllä voidaan arvioida esimerkiksi sitä, tuleeko avustukset kohdistaa koko organisaation vai tietyn palvelun tai toimialan kehittämiseen missäkin tilanteessa.

Sujuvampaa ja vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa 

Kuntien näkökulmasta avustustoiminnan prosessit ja käytännöt eroavat toisistaan. Valtionavustusten hakemisesta tehdään kuitenkin jatkossa yhdessä kuntien kanssa entistä sujuvampaa.

Tehokkaat ja sujuvat avustuskäytännöt luovat edellytyksiä erityyppisille kunnille ja kuntaorganisaatioille avustusten hakemiseen. Kun valtionavustustoiminta on tehokasta ja yhdenmukaista ja toiminnasta saatavaa tietoa hyödynnetään entistä tehokkaammin, voivat myös kunnat edistää kuntalaisten hyvinvointia nykyistä paremmin. 

Sirpa Paatero
Kuntaministeri 

Hallintopolitiikka Kunta-asiat Sirpa Paatero Talouspolitiikka