Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen kollektiiviperusteella                                               Helsingin hallinto-oikeus

Taloudelliset syyt

Uudelleensijoittaminen                                                                     Päätös 17/0143/2

Tutkimatta jättäminen

                                                                                                             A: 1.3.2017

Virasto oli 20.11.2015 tekemällään päätöksellä irtisanonut A:n erikoistutkijan virkasuhteen 1.12.2015 alkaen johtuen toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Virastossa oli A:n irtisanomisaikana ollut avoinna tulosyksikön päällikön tehtävä, johon A:ta oli haastateltu tulematta valituksi.

Hallinto-oikeus totesi, että kyseessä oleva yksikön päällikön tehtävä oli esimiestehtävä eikä A:lla saadun selvityksen mukaan ollut kokemusta yksikön päällikön tehtävänkuvauksen mukaisista esimiestehtävistä. Näin ollen virasto oli voinut arvioida ennen yksiön päällikön tehtävän haettavaksi julistamista, ettei A:n irtisanominen ollut vältettävissä sijoittamalla hänet yksikön päällikön tehtävään joko suoraan tai kohtuullisen koulutuksen jälkeen. Hallinto-oikeus katsoi, että virasto oli täyttänyt uudelleensijoittamisvelvollisuutensa.

Hallinto-oikeus ei tutkinut A:n vaatimusta koskien tulosyksikön päällikön tehtävän täyttämisen kieltämistä ja päätöksen kumoamista, sillä kysymyksessä oli työsopimussuhteinen palvelussuhde, jota koskevaa kysymystä ei voida ratkaista hallintolainkäyttölain järjestyksessä hallinto-oikeudessa.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Valtion_virkamieslaki_27_§_1_momentti_2_kohta

Valtion_virkamieslaki_27_§_4_momentti

Hallinto-oikeuslaki_3_§

Hallintolainkäyttölaki_51_§_2_momentti