Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen kollektiiviperusteella                                               Helsingin hallinto-oikeus

Yhteistoimintamenettely

Toiminnan uudelleenjärjestely                                                        17/0872/2

Työn olennainen väheneminen            

Tuotannollinen syy                                                                          A: 7.11.2017                           

Uudelleensijoittaminen   

Yhdenvertainen kohtelu

Syrjintä iän perusteella                        

 

Virasto oli päättänyt irtisanoa tietopalvelupäällikkö A:n virkasuhteen tuotannollisilla perusteilla päättymään 31.3.2016. Virastossa oli käyty koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut 21.10.2014 – 13.2.2015. Viraston oli sopeutettava toimintaansa vastaamaan käytettävissä olevaa valtion budjettirahoitusta. Taloudellisten perusteiden lisäksi toimenpiteiden perusteena olivat tuotannolliset syyt tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Tässä tilanteessa viraston toimintaa oli tehostettu ja viraston mahdollisuudet tarjota tehtäviä olivat vähentyneet. Virasto oli päättänyt lopettaa nykymuotoisen kirjastotoiminnan. Tämän seurauksena A:n tehtävät olivat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi. A vetosi muun ohella siihen, että hänet oli valikoitu irtisanottavaksi lähestyvän eläkeikänsä ja osa-aikaeläkejärjestelyjen vuoksi.

 

Hallinto-oikeus totesi, että työnantajalla on oikeus päättää, millä tavoin se järjestää toimintansa ja tehtävänsä. Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu sen arvioiminen, ovatko työnantajan päättämät tehtävien uudelleenjärjestelyt olleet viraston toiminnan kannalta välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä. Valtion virkamieslain mukainen irtisanomisperuste täyttyy, mikäli työnantajan päättämät toiminnan uudelleenjärjestelyt vähentävät olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti virkamiehen tehtäviä tai viraston mahdollisuuksia tarjota virkamiehelle tehtäviä suoritettavaksi. Tehtävät voivat vähentyä muun muassa siitä syystä, että ne jaetaan tehtävien uudelleen järjestelyjen vuoksi viraston palvelukseen jäävän muun henkilöstön hoidettavaksi. Hallinto-oikeus totesi, että työnantaja oli voinut jakaa A:n hoitamat tehtävät viraston palvelukseen jääneen muun henkilöstön hoidettavaksi. Näin ollen A:n tehtävät ja viraston mahdollisuudet tarjota hänelle työtä olivat olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähentyneet. Se, että virastoon oli palkattu 1.8.2016 uusi kirjaaja, ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin, sillä kirjaajaa ei ollut otettu samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita A oli hoitanut.

Irtisanomisuhan alle joutuneet henkilöt olivat olleet iältään 45 – 64 vuotta ja heistä osa-aikaisia oli ollut neljä henkilöä. Irtisanotut olivat olleet iältään 45 – 63 vuotta ja heistä kolme oli osa-aikaisia. Kirjastossa oli A:n ohella työskennellyt kaksi muuta henkilöä. Toinen henkilöistä oli irtisanoutunut itse eläkkeelle jäämisen vuoksi. Kolmas kirjastossa työskentelevä henkilö oli työskennellyt pääosan työajastaan kirjaamossa. Asiassa ei ollut ilmennyt, että kirjaamon tehtävät olisivat vähentyneet. Kun otettiin huomioon viraston esittämä selvitys vanhamuotoisen kirjastotoiminnan lopettamisesta, toiminnan uudelleenjärjestelyt ja A:lle tietopäällikkönä kuuluneet tehtävät, A:ta ei voida katsoa irtisanotun ikänsä tai osa-aikaisuutensa perusteella. Virastolla oli ollut valtion virkamieslain mukainen peruste A:n irtisanomiseen.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_11_§_1_momentti

Valtion_virkamieslaki_27_§_1_momentti

Valtion_virkamieslaki_27_§_2_momentti

Yhdenvertaisuuslaki­_8_§_1_momentti