Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Helsingin hallinto-oikeus 18.6.2014 14/0508/2

Virkasuhteen purkaminen    
Virantoimituksesta pidättäminen    
Siirtymisvelvollisuus    
Luvaton poissaolo    
Työnjohtomääräys    
Virkavelvollisuuden laiminlyönti

Virasto oli päätöksellään 27.1.2014 purkanut A:n virkasuhteen valtion virkamieslain 33 §:n perusteella. Samalla hänet oli pidätetty heti virantoimituksesta valtion virkamieslain 40 §:n 1 momentin nojalla. Päätöksen perustelujen mukaan A ei ollut noudattanut työnantajan antamaa määräystä siirtyä työskentelemään 1.1.2014 lukien Imatralle. 

Saadun selvityksen mukaan A ei ollut aloittanut tehtäviensä hoitamista Imatralla 1.1.2014, eikä hän ollut ilmoittanut laillista syytä poissaololleen. Hän oli lisäksi useasti ilmoittanut, ettei tule siirtymään uuteen sijoituspaikkaan. Hallinto-oikeus totesi, että valituksenalaisessa päätöksessä ei ollut kysymys A:n hoitaman viran lakkauttamisesta, vaan hänet oli siirretty Espoosta hoitamaan samaa virkaa Imatralle. A:ta oli kuultu virkasuhteen purkamista valmisteltaessa 22.1.2014, eikä hän tässäkään tilaisuudessa ollut ilmoittanut siirtyvänsä hänelle määrättyyn uuteen sijoituspaikkaansa. Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 14 §:n 1 momentin mukainen siirtymisvelvollisuus koskee lain esitöiden mukaan myös muussa kuin sotilasvirassa palvelevia virkamiehiä. Siirtymisvelvollisuus koski siten myös A:ta. A oli lähes kuukauden ajan kieltäytynyt noudattamasta työnantajansa antamaa työnjohdollista määräystä palvelussuhteen täyttämisen suhteen keskeisellä tavalla. Hallinto-oikeus katsoi, että A oli törkeällä tavalla laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan. Päätös A:n virkasuhteen purkamisesta ei ollut lainvastainen.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

KHO 20.4.2017 T 1803: Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muutettu. Korkein hallinto-oikeus määräsi A:lle maksettavaksi valtion varoista hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä 1 500 euroa ja hyvitysvaatimuksen esittämisestä aiheutuneet kohtuulliseksi katsotut kulut 200 euroa.

Valtion virkamieslaki 14 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 33 §
Valtion virkamieslaki 40 §
Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettu laki 1 §
Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettu laki 14 § 1 momentti