Hyppää sisältöön
Media

Helsingin hallinto-oikeus 24.1.2019 19/0050/2

Kirjallinen varoitus
Virkasuhteen irtisanominen
Virantoimituksesta pidättäminen
Irtisanominen yksilöperusteella
Irtisanomisajan palkka
Kuulemismenettely
Oikeudenkäyntikulut
Sairaus
Sopimaton käytös
Sopimattomuus
Suullinen käsittely
Syrjintä
Taloudellinen vahinko
Työnantajan ohjeistuksen noudattaminen
Työnjohtomääräys
Työtehtävien laiminlyönti
Työtehtävistä kieltäytyminen
Valitusaika
Virkavelvollisuuden laiminlyönti
Virkavelvollisuuden rikkominen

Päätös käsittää neljä erillistä päätöstä vuodelta 2017, joista A oli valittanut hallinto-oikeudelle eli kirjallinen varoitus, irtisanominen yksilöperusteella sekä kahteen otteeseen virantoimituksesta pidättäminen. Valittajan asiamies oli kesken oikeudenkäynnin ilmoittanut hallinto-oikeudelle, että valittaja oli kuollut vuonna 2018 ja valittajan kuolinpesä halusi edelleen jatkaa oikeudenkäyntejä.

Virasto oli päättänyt irtisanoa A:n virkasuhteen päättymään kuuden kuukauden kuluttua päätöksen tiedoksi saamisesta. Irtisanomisen syynä oli toistuva virkavelvollisuuksien rikkominen senkin jälkeen, kun A:lle oli annettu kirjallinen varoitus. A vaati päätöstä virkasuhteen irtisanomisesta kumottavaksi. Valittajan sähköpostitse toimittama valituskirjelmä oli toimitettu hallinto-oikeuteen valitusajan päättymisen jälkeen. Sen vuoksi se oli jätettävä myöhästyneenä tutkimatta. Kun itse irtisanomisasiassa tehty valitus oli edellä kuvatulla tavalla jätetty hallinto-oikeudessa tutkimatta, ei kuolinpesällä voitu katsoa olevan muissa valitusasioissa oikeussuojan tarvetta.

Lainvoimainen.

Valtion virkamieslaki 24 §
Valtion virkamieslaki 25 § 2 momentti
Valtion virkamieslaki 40 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 40 § 2 momentti 4 kohta
Valtion virkamieslaki 40 § 3 momentti
Valtion virkamieslaki 57 § 1 momentti
Hallintolaki 33 § 1 momentti
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 ja 2 momentti
Hallintolainkäyttölaki 22 §
Hallintolainkäyttölaki 26 § 1 momentti
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti
Hallintolainkäyttölaki 52 § 1 momentti