Hyppää sisältöön
Media

Helsingin hallinto-oikeus 5.1.2018 18/0004/2

Virkasuhteen purkaminen
Huolimattomuus 
Koeaika
Kuulemismenettely
Luottamusmiehen kuuleminen
Luottamusmies
Määräaikainen virkasuhde
Oikeudenkäyntikulut
Suhteellisuusperiaate
Syrjintä
Työnantajan ohjeistuksen noudattaminen
Työnjohtomääräys
Virkasuhteen purkaminen koeaikana
Yhdenvertainen kohtelu

Virasto oli päättänyt purkaa kirjaamosihteeri A:n määräaikaisen virkasuhteen välittömästi koeajalla. Perusteena virkasuhteen purkamiselle oli ollut A:n soveltumattomuus kirjaamosihteerin tehtävään. A oli nimitetty lainkäyttösihteerin virkasuhteeseen määräajaksi 1.6.-31.12.2017. Koeajaksi oli määrätty neljä kuukautta. A vaati purkamista koskevan päätöksen kumoamista, koska päätös oli hänen mukaan syntynyt virheellisessä järjestyksessä kuulemiseen liittyneiden vakavien puutteiden vuoksi. A:n mukaan hänelle ei ollut varattu mahdollisuutta valmistautua kuulemistilaisuuteen ja pyytää mukaan avustajaa. Koeaikapurku oli tapahtunut A:n mukaan lisäksi epäasiallisin ja syrjivin perustein. A oli saanut tiedon 3.7.2017 järjestettävästä palaverista sähköpostitse perjantaina 30.6.2017. Kutsun mukaan palaveri koski A:n virkasuhteen määräaikaisuutta. Tilaisuudessa 3.7.2017 oli ollut läsnä hallintopäällikkö sekä A:n lähiesimies. Tilaisuudessa A:lle oli ilmoitettu, että A:n virkasuhde tullaan purkamaan välittömästi. Asiassa oli järjestetty vielä toinen tilaisuus seuraavana päivänä. Tilaisuudessa 4.7.2017 oli ollut A:n kutsumana myös luottamusmies. Sekä A että hallinto-oikeus olivat yhdenmukaisesti kertoneet, että tilaisuudessa A:lle oli annettu 4.7.2017 päivätty kirjallinen purkamisilmoitus, jonka jälkeen asiasta oli vielä keskusteltu.

Koeaikapurkua varten ei ole laissa säädetty erityisiä menettelyjä. Oikeuskirjallisuuden mukaan koeaikapurku vastaa oikeudelliselta luonteeltaan virkasuhteen purkamista. Tämän vuoksi on lähtökohtaisesti meneteltävä kuin muutenkin virkasuhdetta purettaessa eli kuultava virkamiestä sekä varattava asianomaiselle luottamusmiehelle tilaisuus tulla kuulluksi. Hallinto-oikeus katsoi selvitetyksi, että A:lla ei ole kokoukseen 3.7.2017 mennessään ollut tietoa siitä, että kysymyksessä oli virkasuhteen koeaikapurkua koskeva kuulemistilaisuus. A kuitenkin viimeistään kuulemistilaisuudessa 3.7.2017 oli kuullut, että hänen virkasuhteensa puretaan koeaikana sillä perusteella, ettei työnantaja ollut tyytyväinen hänen työsuoritukseensa. Samalla hän sai esittää oman käsityksensä ja lisäksi 4.7.2017 oli järjestetty vielä toinen tilaisuus, jossa myös luottamusmies oli ollut läsnä. Näiden seikkojen vuoksi hallinto-oikeus katsoi, ettei päätöstä ollut pelkästään kuulemisessa olevien puutteiden johdosta syytä kumota.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

KHO 28.5.2018 T 2550: Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen eikä siten antanut ratkaisua valitukseen. 

Valtion virkamieslaki 10 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 11 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 57 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 66 § 2 momentti
Valtion virkamiesasetus 43 § 1 momentti
Yhdenvertaisuuslaki 8 §
Yhdenvertaisuuslaki 28 §
Hallintolaki 34 § 1 momentti
Hallintolaki 36 §
Hallintolainkäyttölaki 74 § 
Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti