Hyppää sisältöön
Media

Helsingin hallinto-oikeus 20.12.2019 19/0923/2 03161/18/1401 

Asia: Kirjallista varoitusta koskeva valitus

Asiasanat: 
Kirjallinen varoitus
Muutoksenhaku
Poliisi
Terveystarkastus
Työnjohtomääräys 
Valituskelpoinen päätös
Virkavelvollisuuden laiminlyönti
Yhteistyövaikeudet


Virasto oli antanut A:lle valtion virkamieslain 24 §:n mukaisen kirjallisen varoituksen sillä perusteella, että hän oli jättänyt noudattamatta työnantajan antaman työkyvyn selvittämistä työterveyshuollossa koskevan virkakäskyn ja näin menetellyt valtion virkamieslain 14 §:ssä säädettyjen velvoitteiden vastaisesti. Virasto uudisti tässä yhteydessä A:lle aikaisemmin annetun virkakäskyn, jolla hänet oli määrätty osallistumaan työterveyshuollon tarpeellisiksi katsomiin työkyvyn selvittämistä koskeviin lisätutkimuksiin. Virasto oli edellyttänyt, että työterveyshuollon tarpeellisiksi katsomat tutkimukset suoritetaan ja A toimittaa virasto tehtävien hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot työkyvystään 6.8.2018 mennessä.
A vaati hallinto-oikeudessa viraston päätöksen kumoamista. A koki oman työkykynsä hyväksi ja hänelle annetun varoituksen perusteettomaksi. Virasto katsoi välttämättömäksi, että työterveyslääkärin suosittamaa A:n työkyvyn selvittämistä jatketaan työterveyshuollon keinoin, ja siitä syystä A:lle oli annettu asiaa koskeva virkakäsky. A kertoi kuulemisessaan kieltäytyneensä työkyyn selvittämisen jatkamisesta koettuaan sen olevan osa häntä kohtaan suunnattua kiusaamista. Vastineessaan virasto puolestaan katsoi ensisijaisesti, että määräys työkykyprosessin jatkamiseen oli virkamieslain 14 §:ään perustuva työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeutensa puitteissa antama määräys, jota koskeva muutoksenhaku ei ollut mahdollista ja jota koskeva valitus olisi jätettävä siksi tutkimatta. Toissijaisesti virasto vaati A:lle annetun määräyksen voimassa pitämistä. 

Hallinto-oikeus katsoi, että virkamiehen velvoittaminen osallistumaan työnantajan määräyksen ja päätöksen perusteella valtion virkamieslain 19 §:ssä tarkoitettuihin terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin on puuttumista perustuslain 7 §:ssä turvattuun yksilön henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Muutoksenhakua työkyvyn selvittämistä koskevaan määräykseen ei myöskään ole valtion virkamieslaissa kielletty. Ottaen huomioon työkyvyn selvittämistä koskevan määräyksen vaikutukset virkamiehen oikeuteen tai velvollisuuteen, oli A:lla tässä tapauksessa oikeus saattaa asia muutoksenhakuelimen tutkittavaksi. Viraston määräys A:n työkyvyn selvittämisestä oli muutoksenhakukelpoinen päätös. Hallinto-oikeus hylkäsi viraston vaatimuksen valituksen tutkimatta jättämisestä virkakäskyn uudistamisen osalta.
Annetun varoituksen osalta hallinto-oikeus katsoi asiassa tulleen näytetyksi, että työnantaja oli voinut perustellusti A: käytöksen ja viestinnän perusteella epäillä ongelmia tämän terveydentilassa. Tilanteessa, jossa työantajalla ei ollut käytettävissä muuta selvitystä, oli ollut välttämätöntä saada A:n tehtävien hoitamisen edellytykset selvitettyä työterveyshuollossa. A oli voitu määrätä osallistumaan terveystarkastuksiin ja tutkimuksiin sen selvittämiseksi, onko A:lla terveytensä puolesta edellytykset jatkaa työtään. Kun A oli kieltänyt vaadituista tutkimuksista, oli hän samalla laiminlyönyt noudattaa valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaisia virkavelvollisuuksiaan. Työnantaja saattoi valtion virkamieslain 24 §:n perusteella antaa A:lle kirjallisen varoituksen. 
Hallinto-oikeus hylkäsi A:n varoitusta ja virkakäskyn uudistamista koskevan valituksen.

Lainvoimainen.
Sovelletut oikeusohjeet:
Hallintolainkäyttölaki 7 § 2 momentti
Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti, 24 §:n, 57 §:n 1 momentti (Sellaisena kuin pykälä oli voimassa valituksenalaisen päätöksen tekohetkellä).  

Valtion virkamieslain muuttamista koskeva hallituksen esitys HE 61/2011