Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Helsingin hallinto-oikeus 30.7.2020 20/0667/2

Asia: Virkasuhteen purkamista koeajalla ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva valitus

Asiasanat: 
Koeaika
Luottamuspula
Työnjohtomääräys
Virkasuhteen purkaminen koeaikana
Virkavelvollisuuden rikkominen

Valtioneuvoston kanslian päätöksellä 25.2.2019 purki autonkuljettaja A:n virkasuhteen koeajalla tämän laiminlyötyä työnantajan ohjeistusta virka-auton käyttöön liittyen muutaman päivän aikana. A oli vastoin työnantajan ohjetta poistunut virka-autolla työpaikaltaan eli käyttänyt autoa kotimatkoihinsa ilman lupaa vastoin työantajan määräyksiä. Työantajan mukaan laiminlyönnit eivät olleet perusteltavissa uuden työntekijän erehtymisellä, vaan menettely ilmensi ennemminkin piittaamattomuutta työnantajan ohjeista ja määräyksistä. A oli myös virkasuhteen alettua tuomittu käräjäoikeudessa pahoinpitelystä, minkä A oli oma-aloitteisesti tuonut työantajan tietoon. Tuomio ei saanut asiassa ratkaisevaa merkitystä. 

A valitti hallinto-oikeuteen valtioneuvoston kanslian päätöksestä. Perusteeksi valituksessa mainittiin, että työnantajan ohjeet olivat ristiriidassa virkakunnassa esiintyneen yleisen käytännön kanssa, sillä virka-autoa käytettiin muissakin kuin ohjeiden sallimissa tapauksissa autonkuljettajan kotimatkoihin. Ohjeistus ei A:n mukaan ollut myöskään riittävän yksiselitteinen ja eikä sitä oltu toimitettu A:lle kirjallisesti.

Hallinto-oikeus hyväksyi valtioneuvoston kanslian perusteet siitä, että valtioneuvoston kanslian autonkuljettajat vastaavat pääasiassa valtioneuvoston jäsenten, oikeuskanslerin, apulaisoikeuskanslerin ja ministeriöiden ylimmän johdon henkilökuljetuksista, joten kuljettajilta vaaditaan hyvin suurta luotettavuutta. Hallinto-oikeus katsoi, että koska valtioneuvoston kanslian ilmoittamat perusteet A:n virkasuhteen purkamiselle liittyivät valittajan menettelyyn työnantajan ohjeistuksen noudattamisessa, ei niitä voitu pitää koeajan luonteeseen ja tarkoitukseen nähden epäasiallisina. Koeajan tarkoitushan on antaa virkasuhteen osapuolille mahdollisuus varmistua siitä, että virkasuhteelle asetetut ennakko-odotukset täyttyvät osapuolia tyydyttävästi. Hallinto-oikeus ei muutoinkaan pitänyt valtioneuvoston kanslian päätöstä lainvastaisena. Kun A:n virkasuhteen purkamiselle oli asialliset perusteet, hänet voitiin myös valtion virkamieslain 40 §:n mukaisesti pidättää virantoimituksesta.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Sovelletut oikeusohjeet:

Valtion virkamieslaki 10 §:n 1,11 §, 40 §:n 1 momentti