Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen kollektiiviperusteella                                               Itä-Suomen hallinto-oikeus

Töiden loppuminen

Yhteistoimintamenettely                                                                   17/0173/4

Toiminnan uudelleenjärjestely

Uudelleen sijoittaminen                                                                    A: 17.8.2017

Tuotannollinen syy

Taloudellinen syy

 

Virasto oli päätöksellään 25.5.2015 irtisanonut koulutustarkastaja A:n virkasuhteen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla niin, että virkasuhde oli päättynyt 30.11.2015.

Hallinto-oikeus totesi, että virastoon oli kohdistunut vuosille 2016-2018 yhteensä 713 000 euron säästötavoite ministeriön kanssa käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen johdosta. Pääosa säästöistä oli toteutettu henkilömenoja vähentämällä. Säästöihin liittyneet toimet olivat olleet laajoja, ja niihin oli liittynyt toiminnan uudelleen organisointia niin, että aiemmat tehtävät oli tullut hoitaa pienemmällä henkilömäärällä. Hallinto-oikeus totesi, että virkamiehen irtisanominen ei edellytä, että virastolle kuuluvat tehtävät olisivat vähentyneet. Virkamiehen tehtävät voivat vähentyä myös siksi, että ne jaetaan tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi muun henkilöstön tai muun viraston hoidettavaksi. A:n irtisanomista ei ollut osoitettu edeltäneen tai seuranneen uuden henkilöstön palkkaaminen samankaltaisiin tehtäviin. A:n tehtävät olivat toiminnan uudelleenjärjestelyjen vuoksi siirtyneet osin toisen viraston ja osin viraston muun henkilöstön hoidettavaksi. Tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota virkamiehelle tehtäviä suoritettavaksi olivat siten olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähentyneet. A oli vedonnut muun ohella irtisanomisesta mahdollisesti aiheutuvan kustannussäästön suuruuteen. Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että koska A:n irtisanominen oli perustunut töiden loppumiseen eikä kustannussäästöihin, ei A:n näkemyksillä kustannussäästöjen suuruudesta ollut merkitystä asiassa.

Virastoon oli esitetyn selvityksen mukaan palkattu uusia määräaikaisia projektityöntekijöitä vuonna 2015. A:n mukaan hänet olisi voitu kohtuudella sijoittaa joihinkin näistä tehtävistä. Kyse oli kuitenkin ollut asiantuntijatehtävistä, jotka edellyttivät soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Hallinto-oikeus totesi, että esitetyn selvityksen perusteella projektitehtävät olivat poikenneet sisällöltään ja vaativuudeltaan siinä määrin A:n hoitamista tehtävistä, ettei A ollut ollut ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoitettavissa taikka projektin nopea suoritusaikataulu huomioon ottaen myöskään koulutettavissa mainittuihin tehtäviin. Asiassa ei ollut tullut ilmi muitakaan sellaisia virastossa avoinna olleita tehtäviä, joihin A olisi voitu irtisanomisen välttämiseksi kohtuudella sijoittaa tai kouluttaa. Virastolla on ollut valtion virkamieslaissa tarkoitetut perusteet A:n irtisanomiselle.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Valtion_virkamieslaki_27_§_1_momentti_2_kohta

Valtion_virkamieslaki_27_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_27_§_4_momentti