Hyppää sisältöön
Media

Itä-Suomen hallinto-oikeus 20.6.2019 19/0297/2

Irtisanominen yksilöperusteella
Virantoimituksesta pidättäminen
Ampuma-aserikkomus
Epäasiallinen käytös
Käyttäytymisvelvollisuus
Oikeudenkäyntikulut
Poliisi
Rikostuomio
Sairaus
Työaikojen noudattaminen
Työkyky
Työtehtävien laiminlyönti
Vapaa-aika
Yleinen luottamus viranomaiseen

Poliisilaitos oli 1.3.2018 irtisanonut komisario A:n virkasuhteen päättymään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen sekä pidättänyt A:n virantoimituksesta päätöksen tiedoksisaannista lähtien. Päätös irtisanomisesta perustui hovioikeuden aiemmin antamaan tuomioon virkavelvollisuuden rikkomisesta ja ampuma-aserikoksesta. Lisäksi A oli poliisilaitoksen päätöksen mukaan käyttäytynyt epäasiallisesti alaisiaan virkamiehiä kohtaan, laiminlyönyt työaikojen noudattamisen sekä erityisesti laiminlyönyt passiivisella toiminnallaan keskeisen toimenkuvaansa kuuluvan tehtävän eli poliisiaseman kenttätoiminnan johtamisen. A vaati poliisilaitoksen päätöksen kumoamista ja sitä, että hänen terveydentilaa koskevat tiedot on määrättävä salassa pidettäviksi. Lisäksi A vaati, että poliisilaitos on velvoitettava korvaamaan hänen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulunsa. A:n mukaan hänen terveydentilalla oli ollut ilmeisen suuri vaikutus hänen irtisanomiseensa, eikä virkasuhteen irtisanomiselle ollut erityisen painavaa syytä. Poliisilaitoksen mukaan A:n rikostuomion perusteena olevan toiminnan voitiin katsoa vakavasti vaarantaneen luottamuksen poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Rikostuomio olisi jo sinänsä peruste virkasuhteen irtisanomiselle. Asiassa oli pääasiana ratkaistava, oliko poliisilaitos voinut irtisanoa A:n virkasuhteen hovioikeuden antaman tuomion ja irtisanomispäätöksestä muutoin ilmenevän virkavelvollisuuksien laiminlyöntiä tai virkavelvollisuuksien vastaista menettelyä koskevan selvityksen perusteella. A:n valituksen johdosta asiassa oli erityisesti arvioitava se, oliko hänen irtisanominen perustunut laissa tarkoitettuun erityisen painavan syyn sijaan A:n terveydentilaan.

Hallinto-oikeus totesi, että A:n syyksi luetut teot olivat luonteeltaan laissa säädettyjen velvollisuuksien laiminlyöntejä. A:n terveydentilaa koskevasta selvityksestä ei hallinto-oikeuden mukaan voitu päätellä, että hänen kykynsä menetellä lain ja virkavelvollisuuksiensa mukaisesti olisi juuri terveydentilan vuoksi alentunut siinä määrin, että se olisi voitu ottaa huomioon menettelyn virkamiesoikeudellista moitittavuutta arvioitaessa. Hallinto-oikeuden mukaan poliisilaitoksen irtisanomisperusteena esittämille epäasialliselle käyttäytymiselle alaisia kohtaan, työaikojen noudattamisen laiminlyönnille tai mahdolliselle ulkopuolisten havaitsemalle alkoholinkäytölle ei voitu antaa merkitystä irtisanomisperusteita arvioitaessa. Poliisimiehen käyttäytymisen moitteettomuudelle on asetettu valtion virkamieslaissa säädettyä ankarammat edellytykset. A oli päällystöön kuuluvana poliisimiehenä syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen ja ampuma-aserikokseen. Huolimatta siitä, että A:han ei aikaisemmin ollut kohdistettu virkamiesoikeudellisia seuraamuksia, oli A:n menettely hallinto-oikeuden mukaan muodostanut erityisen painavan syyn hänen irtisanomisekseen. Lisäksi irtisanomisen perusteena ollut edellä selostettu menettely osoitti A:n siinä määrin soveltumattomaksi tehtäväänsä, että poliisilaitos oli voinut pidättää hänet virantoimituksesta.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Lainvoimainen.

Valtion virkamieslaki 14 § 1 ja 2 momentti
Valtion virkamieslaki 25 § 2 momentti
Valtion virkamieslaki 40 § 2 momentti 4 kohta
Poliisilaki 1 §
Valtioneuvoston asetus poliisista 1 §
Poliisin hallinnosta annettu laki 15 f §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti ja 74 § 2 momentti