Hyppää sisältöön
Media

Itä-Suomen hallinto-oikeus 25.11.2019 19/0552/2

Asia: Kirjallista varoitusta koskeva valitus 

Asiasanat: 
Kirjallinen varoitus
Käyttäytymisvelvollisuus
Rikosepäily
Rikossyyte
Sopimaton käytös
Virkavelvollisuuksien laiminlyönti

Poliisilaitos oli päättänyt antaa vartija A:lle valtion virkamieslain 24 §:n mukaisen kirjallisen varoituksen. Päätöksen perusteena oli A:sta tehty rikosilmoitus ja sen pohjalta laadittu esitutkinta-aineisto. A oli epäiltynä ja myöhemmin syytteessä laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus hylkäsi 29.8.2018 antamallaan lainvoimaisella tuomiolla laitonta uhkausta koskevan syytteen A:ta vastaan. Asianomistaja ja valittaja olivat tuomion mukaan sopineet asian ja syyttäjä oli luopunut syytteestä. A:n toimenkuvaan kuuluvat tehtävä huomioon ottaen, hän ei ollut käyttäytynyt asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla, ja on siten toiminut työnantajan mukaan vastoin virkavelvollisuuksiaan.

A esitti valituksessaan hallinto-oikeuteen, että valituksenalainen päätös perustui vain poliisilaitoksen arvioon A:n syyllisyydestä rikokseen. Rikosasia ei koskaan päätynyt tuomioistuinkäsittelyyn, jossa A olisi voinut esittää näyttöä syyttömyytensä tueksi. Nostettu syyte ei muutenkaan ollut riittävä peruste varoitukselle, kun syyte ei ollut liittynyt A:n toimintaan tämän virkatehtävissä. Lisäksi A:n mukaan Poliisin tutkinnassa todistajana kuultu tapahtumien ainoa todistaja B ei ollut uskottava todistaja

A:lle annettu varoitus perustui siihen, että tämä oli esittänyt uhkauksia väkivallankäytöstä omaa työtoveriaan kohtaan. Hallinto-oikeus katsoi, että vaikka syytteestä sittemmin luovuttiin, oli työnantaja voinut pitää esitutkinnassa kuultua todistajaa tässä tapauksessa uskottavana, etenkin kun A myönsi yhden väkivaltauhkauksen sisältävän keskustelun. A oli myös kertomuksen perusteella esittänyt, että hän pääsisi virkapaikallaan käsiksi aseeseen, jolla voisi vahingoittaa virkamieskollegaansa. A vastasi virkatehtävissään toisten ihmisten ja poliisilaitoksen turvallisuudesta ja hänellä oli oikeus voimakeinojen käyttöön. Nämä virkatehtävät huomioon ottaen toisen ihmisen henkeen kohdistuvien uhkausten esittäminen osoitti hallinto-oikeuden mukaan sellaisenaan ilmeisen moitittavaa virkavelvollisuuksien vastaista käytöstä. Kirjallinen varoitus ei ollut tapauksessa suhteettoman ankara seuraus A:n menettelystä. 

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. Poliisilaitoksen päätös jäi voimaan.

Lainvoimainen. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Hallintolaki 6, 31 §:n 1 momentti
Valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentti, 24 § momentti