Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen kollektiiviperusteella 
Uudelleensijoittaminen
Taloudelliset syyt/Taloudellinen syy
ESR-rahoitus
Heikentynyt työkyky                                                                        Päätös 17/0138/2

                                                                                                             A: 13.3.2017

 Virasto oli irtisanonut A:n assistentin virkasuhteen 1.6.2015 alkaen päättymään viiden kuukauden irtisanomisajan jälkeen.

Hallinto-oikeus totesi, että viraston toimintamenomäärärahoihin ja EU-rakennerahastojen hallintotehtävien rahoitukseen oli ollut tulossa merkittäviä vähennyksiä. Toimintamenomäärärahojen oli arvioitu vähenevä noin 1,7 miljoonaa euroa vuosina 2015–2018. Vähennysten vuoksi oli tehty rakenteellisia uudistuksia ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Arvioitu irtisanottavien määrä toimintamenomäärärahoilla palkattujen henkilöiden osalta oli 11 henkilöä. Tähän nähden taloudellista perustetta irtisanomiselle ei hallinto-oikeuden mukaan poistanut se, että toimintamenomäärärahaa oli siirtymässä vuodelle 2016 käytettäväksi noin 212 000 euroa. A oli ollut palkattuna toimintamenomäärärahalla ja oli siten tullut muutostoimenpiteiden kohteeksi.

Toimintamenomäärärahalla hoidettavat tehtävät oli ilmoitettu henkilöstön haettavaksi sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä. A ei ollut tullut valituksi mihinkään näistä tehtävistä. Hallinto-oikeus totesi, että koska ilmoittautuneita oli ollut enemmän kuin ilmoittautumismenettelyn piirissä olevia tehtäviä, työnantajalla oli ollut oikeus harkintavaltansa nojalla valita tehtäviin pätevimmiksi katsomansa henkilöt. Hallinto-oikeus katsoi, että edellä todettu huomioon ottaen viraston mahdollisuudet tarjota A:lle tehtäviä suoritettavaksi olivat vähentyneet olennaisesti ja muuten kuin tilapäisesti.

Työnantajan selvityksen mukaan A:n ammattitaitoa ja kykyä suoriutua avoinna olleista tehtävistä oli tarkasteltu, mutta häntä ei katsottu voitavan sijoittaa tai kouluttaa mihinkään kyseisistä tehtävistä. Koska asiassa ei ollut tullut ilmi sellaista selvitystä, jonka perusteella työnantajan arviota A:n soveltuvuudesta voitaisiin pitää virheellisenä, katsoi hallinto-oikeus, ettei virasto ollut laiminlyönyt uudelleensijoittamis- ja kouluttamisvelvollisuuttaan. Virastolla oli näin ollen ollut valtion virkamieslain 27 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu peruste A:n irtisanomiseen. Vaikka A:n mukaan irtisanomisen todellisena perusteena oli ollut hänen heikentynyt terveydentilansa, katsoi hallinto-oikeus, ettei asiassa ollut tullut ilmi perusteita arvioida A:n irtisanomisen johtuneen muusta kuin työn tarjoamismahdollisuuksien vähentymisestä.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Valtion_virkamieslaki_27_§_1_momentti

Valtion_virkamieslaki_27_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_27_§_4_momentti