Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen kollektiiviperusteella                         Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Toiminnan uudelleenjärjestely

Organisaatiouudistus                                                   17/0515/2

Taloudellinen syy                                                        

Tuotannollinen syy                                                      29.11.2017

Töiden loppuminen                                                     

Uudelleen sijoittaminen

Yhteistoimintaneuvottelut

Virasto oli irtisanonut palvelupäällikkö A:n virkasuhteen toiminnan uudelleenjärjestelyjen ja tuotannollis-taloudellisten syiden vuoksi päättymään 31.5.2016. Päätöksen mukaan toiminnan tarkoituksenmukainen suuntaaminen ja määrärahojen samanaikainen niukentuminen olivat edellyttäneet toiminnan järjestämistä uudelleen siten, että laitoksen toiminta oli painottunut sen strategisten painopisteiden mukaisesti. Yhteistoimintaneuvottelujen perusteella toteutettavat irtisanomiset kohdistuivat henkilöihin, joiden työ oli vähentynyt suunniteltujen toiminnan muutosten ja organisaationuudistusten johdosta olennaisesti ja pysyvästi.

Hallinto-oikeus totesi, että valtion talousarvioehdotuksessa virastolle myönnettävä toimintamenomääräraha oli laskenut merkittävästi. Kiinteiden kustannusten ja rahoituksen epätasapainon korjaamiseksi oli otettu käyttöön uusi strategia, jonka mukaisesti oli toteutettu suuria organisaatiomuutoksia. Syksyllä 2015 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen perusteella virastosta oli irtisanottu 75 henkilöä. Hallinto-oikeus katsoi selvitetyksi, että A:n suorittamat työtehtävät olivat organisaatiouudistuksen myötä vähentyneet siten, ettei niitä enää ollut ollut omana tehtäväkokonaisuutenaan. Jäljelle jääneet tehtävät oli järjestelty uudelleen antamalla ne virastoon jäävän henkilön hoidettavaksi siten, että ne keskitettiin valtakunnallisesti tietyille henkilöille. Edellä todettu huomioon ottaen mahdollisuudet tarjota A:lle tehtäviä suoritettavaksi olivat vähentyneet olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti.

Viraston lausunnosta ilmenee, että uudelleensijoittamismahdollisuuksia oli tarkasteltu erikseen jokaisen rekrytointitarpeen yhteydessä. A:n ammattitaitoa ja kykyä suoriutua muun muassa HRD-päällikön ja HR-suunnittelijan tehtävistä oli tarkasteltu, mutta häntä ei ollut katsottu voivan kohtuudella sijoittaa tai kouluttaa tehtäviin. Asiassa ei ollut tullut ilmi sellaista selvitystä, jonka perusteella työnantajaviraston arviota A:n soveltuvuudesta olisi voitu pitää virheellisenä. Lisäksi hallinto-oikeus totesi, että HR-suunnittelijan tehtävä oli ollut määräaikainen, minkä vuoksi työantajalta ei ollut voitu kohtuudelle edellyttää A:n kouluttamista kyseiseen tehtävään. Virastolla oli ollut valtion virkamieslain mukainen peruste A:n irtisanomiselle. Virastossa ei myöskään ollut ollut avoimena sellaisia tehtäviä, joihin A olisi ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella voitu sijoittaa tai kouluttaa.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

KHO 25.5.2018 T 2548: Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen. Korkein hallinto-oikeus ei siis antanut ratkaisua valitukseen.

 

Valtion_virkamieslaki_27_§_1_momentti_2_kohta

Valtion_virkamieslaki_27_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_27_§_4_momentti