Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 23.3.2020 20/0177/2

Asia: Virkasuhteen purkamista koskeva valitus

Asiasanat: 
Koeaika
Kuulemismenettely
Menettelyvirhe
Virkasuhteen purkaminen koeaikana
Yhteistyövaikeudet 

Virasto oli valtion virkamieslain 10 §:n 1 momentin nojalla purkanut A:n virkasuhteen päättymään koeajalla, tämän virkatehtävien hoidossa ja tehtävään soveltuvuudessa ilmenneiden puutteitten vuoksi. Valituksessaan hallinto-oikeuteen A vetosi siihen, että kutsu kuulemistilaisuuteen oli tullut hänelle liian myöhään, kuulemispöytäkirjassa oli virheitä ja se oli muutenkin toimitettu A:lle vasta tilaisuuden jälkeen postitse, ilman että A oli saanut kommentoida sen sisältöä. Jo tilaisuuden päätteeksi A oli saanut allekirjoitetun päätöksen koeaikapurusta.

Virkamiehelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi kaikista virkasuhteen purkamisen syistä perusteluineen. Laissa ei säädetä tarkemmin sitä, miten kuuleminen on käytännössä järjestettävä. Olennaista kuitenkin on, että asianosaiselle varataan tilaisuus lausua mielipiteensä käsiteltävänä olevasta asiasta ja ottaa kantaa asian ratkaisemiseen mahdollisesti vaikuttaviin selvityksiin. Kuulemiskutsu on yksilöitävä tosiseikkojen ja selvitysten sekä kysymykseen tulevan seuraamuksen osalta.

Valituksenalaisen päätöksen mukaan syynä valittajan virkasuhteen purkamiseen olivat virkatehtävien hoitamisessa sekä työyhteisöön soveltuvuudessa esiintyneet puutteet. A:lle e ei kuitenkaan oltu toimitettu sellaista kirjallista kuulemiskutsua, josta virkasuhteen purkamisen syyt kävisivät ilmi. Sadun selvityksen mukaan A oli saanut kuulemistilaisuuteen kutsun ensin Outlook-kalenterikutsulla, jossa tilaisuuden aihetta ei yksilöity tarkemmin. Tarkemman tiedon A sai esimieheltään suullisesti tilaisuutta edeltävänä päivänä. Sinänsä osapuolten tiedossa oli aiemman keskustelun perusteella, että kuulemistilaisuudessa käsiteltäisiin työyhteisöön liittyviä ongelmia. Epäselväksi hallinto-oikeudenkin mukaan jäi, oliko A:n kanssa ja jos oli, niin missä määrin ja millaisessa yhteydessä ennen kuulemistilaisuutta keskusteltu hänen työsuorituksissaan havaituista puutteista ja oliko A voinut valmistautua etukäteen vastaamaan kyseisiin perusteeseen. A:lla oli kuuden kuukauden koeajasta päätöksentekohetkellä jäljellä vielä lähes kaksi ja puoli kuukautta. Näissä olosuhteissa kuulemistilaisuuden järjestämistä vuorokauden sisällä kutsun toimittamisesta A:lle ei voitu pitää välttämättömänä tai kohtuullisena. 

Hallinto-oikeus katsoi, että A:lle ei oltu ennen virkasuhteen purkamista varattu tilaisuutta tulla kuulluksi virkasuhteen purkamisen syistä perusteluineen virkamieslain 66 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen valituksenalainen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on siten kumottava. Lausuminen muista valitusperusteista raukesi.

Hallinto-oikeus kumosi viraston päätöksen. 

Lainvoimainen.

Sovelletut oikeusohjeet: 

Hallintolain 34 §:n 1 momentti
Valtion virkamieslaki 43 §:n 1-2 momentti, 66 §:n 2 ja 4 momentti.