Hyppää sisältöön
Media

Turun hallinto-oikeus 4.2.2015 15/0030/1    

Virkasuhteen purkaminen koeaikana        
Koeaikapurun peruste
Lääkärintodistus 
Työkyky                    
Kuulemismenettely
Sairaus
Syrjintä              
             

Virasto oli päättänyt purkaa päivystäjä A:n virkasuhteen koeajan päättyessä 18.5.2014. Virkasuhde purettiin, koska A ei ollut toimittanut virastolle todistusta siitä, ettei hänellä ole terveydellistä estettä kolmivuorotyöskentelyyn. A oli tehnyt normaalia vuorotyötä virkaan nimittämisestään 19.11.2013 alkaen 17.3.2014 asti. Kykeneminen kolmivuorotyöskentelyyn oli ollut virkaan nimittämisen edellytys. A oli virkaa hakiessaan toimittanut virastolle 10.9.2013 päivätyn lääkärintodistuksen, jonka mukaan hän soveltui terveydentilansa puolesta päivystäjän virkaan, mutta hänen terveydentilaansa seurattaisiin. A oli 13.2.2014 toimittanut virastolle lääkärinlausunnon, jonka mukaan hän oli soveltunut säännölliseen päivätyöhön, mutta ei sillä hetkellä kaksi- tai kolmivuorotyöhön. A:n mukaan hänellä oli tuolloin todettu sairaus, joka ei estä vuorotyötä, mutta vaatii säännöllisyyttä sen pahenemisvaiheessa.  A oli kutsuttu hänen virkasuhteensa purkua koskevaan kuulemistilaisuuteen suullisesti ja hänelle oli ilmoitettu, että hän voi ottaa tilaisuuteen luottamusmiehen ja käyttää avustajaa. Luottamusmies oli estynyt osallistumaan tilaisuuteen. 

Hallinto-oikeuden mukaan asiassa oli jäänyt epäselväksi, milloin A oli kutsuttu kuulemistilaisuuteen ja oliko hänelle kerrottu kuulemistilaisuuden aihe. Sillä, oliko kutsu annettu tiedoksi vasta edellisenä päivänä ja puutteellisesti yksilöitynä, ei ollut vaikutusta asian ratkaisuun, sillä koeaikapurun peruste oli ollut selvä ja yksinkertainen. Mahdollinen menettelyvirhe ei olisi vaikuttanut asian lopputulokseen ja A:lla oli kuulemistilaisuuden jälkeenkin ollut mahdollisuus esittää lisäselvitystä asiassa. Virasto oli myös ottanut yhteyttä A:han ja luottamusmieheen vielä kuulemistilaisuuden jälkeen. Näin ollen asiassa ei ollut perusteita viraston päätöksen kumoamiselle A:n kuulemiseen liittyvillä perusteilla.

Perustuslain yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallinto-oikeus totesi, että työkyvyn on vakiintuneesti katsottu lukeutuvan kyvyn yhdeksi osatekijäksi. Kyseessä olevien päivystäjän virkojen hakukuulutuksessa oli todettu, että hakijoilta edellytettiin työterveyshuollon antama todistus siitä, ettei hakijalla ollut terveydellistä estettä kolmivuorotyöskentelyyn. Oikeuskäytännössä virkasuhteen hyväksyttynä purkuperusteena on pidetty muun muassa tietyn sairauden vaikutusta työntekijän kykyyn tehdä työtään. Tavanomainen lyhytaikainen sairaus ei sen sijaan yleensä ole peruste koeaikapurulle. A:n työkyvystä tulevaisuudessa ei ollut saatu varmuutta, mutta huomioiden hänen terveysongelmiensa pitkäkestoisuus ja niiden vaikutus hänen työkykyynsä, hallinto-oikeus katsoi, ettei kyseessä ollut tavanomainen lyhytaikainen sairastelu. Hallinto-oikeuden mukaan kyseessä oli nimenomaan A:n työkykyyn vaikuttava sairaus. Siten virastolla oli ollut asiallinen peruste purkaa A:n virkasuhde koeaikana.

Hallinto-oikeus totesi lisäksi, että virkaan nimitettäessä ja koeaikana on asianmukaista varmistua henkilön kyvystä viran hoitamiseen. Virassa jo olevien työkyvystä huolehtiminen on asiallinen peruste kohdella heitä eri tavalla kuin niitä, joiden soveltuvuutta virkaan vielä harkitaan. Näin ollen A:n virkasuhteen purkamisen perustetta ei voitu pitää epäasiallisena tai syrjivänä silläkään perusteella, että virastossa eräät päivystäjät olivat tehneet ainoastaan päivätyötä.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

KHO 3.10.2016 T 4171: Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen eikä muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Hallintolaki 12 § 1 momentti
Hallintolaki 33 1 momentti
Hallintolaki 34 § 1 momentti
Hallintolaki 36 §
Suomen perustuslaki 125 § 2 momentti
Valtion virkamieslaki 10 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 11 §
Valtion virkamieslaki 66 § 2 momentti