Hyppää sisältöön
Media

Turun hallinto-oikeus 4.2.2015 15/0032/1

Irtisanominen yksilöperusteella        
Työnjohtomääräys
Virkavelvollisuuden laiminlyönti        
Täytäntöönpanokielto    
Työnantajan ohjeistuksen noudattaminen
Kirjallinen varoitus            

                        
Virasto oli päätöksellään irtisanonut tarkastuseläinlääkäri A:n virkasuhteen. Virasto oli 30.10.2013 päättänyt siirtää A:n viran sijoituspaikkakunnan Säkylästä Turkuun 1.11.2013 alkaen. Samalla virasto oli päättänyt virkaan kuuluvien tehtävien sisällöstä. A oli valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen ja pyytänyt päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Hallinto-oikeus oli antamallaan välipäätöksellä hylännyt täytäntöönpanokieltovaatimuksen ja korkein hallinto-oikeus oli 27.3.2014 pysyttänyt hallinto-oikeuden päätöksen. Hallinto-oikeus oli 10.4.2014 hylännyt A:n valituksen sijoituspaikkakunnan siirtämisestä.

A:n esimies oli 30.12.2013 lähettänyt A:lle sähköpostiviestin, jossa hän oli ilmoittanut työnantajan edellyttävän, että A siirtyy työskentelemään Turun toimipisteessä ja noudattaa virkaehtosopimuksen mukaista virastotyöaikaa. Kehotus oli lähetetty A:lle uudelleen muun muassa 3.1.2014 ja 8.1.2014. Kun A ei ollut kehotuksista huolimatta noudattanut hänelle annettuja määräyksiä, virasto oli 17.2.2014 antanut A:lle valtion virkamieslain mukaisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyömisestä 31.12.2013–3.2.2014 välisenä aikana.

Hallinto-oikeus totesi, että valtion virkamieslain mukaan viraston yhteisen viran sijoittamista viraston sisällä koskeva päätös tulee noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä. Valitusviranomainen ei ollut kieltänyt A:n sijoituspaikkakuntaa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa, joten työnantaja oli voinut edellyttää, että A siirtyy työskentelemään Turun toimipisteessä. A oli ollut velvollinen noudattamaan työnantajan viran sijoituspaikkakuntaa ja virkatehtäviä koskevaa päätöstä siitä huolimatta, ettei kyseinen päätös ole ollut lainvoimainen. Asiassa oli riidatonta, ettei A ollut viraston päätöksen 30.10.2013 jälkeen saapunut työskentelemään viraston Turun toimipisteeseen, eikä ollut suorittanut päätöksen mukaisia virkatehtäviä. Työnantaja oli antanut A:lle toistuvasti työnjohto- ja valvontamääräyksiä, joita A ei ollut noudattanut ja A oli ollut luvattomasti poissa työpaikaltaan usean kuukauden ajan. A:n virkavelvollisuuksien vastainen toiminta oli jatkunut, vaikka hänelle oli annettu asiasta varoitus. Virastolla oli siten ollut erityisen painava syy irtisanoa A:n virkasuhde.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

KHO 23.6.2016 T 2814: Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muutettu.

Valtion virkamieslaki 14 § 1 momentti 
Valtion virkamieslaki 23 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 25 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 25 § 2 momentti
Valtion virkamieslaki 25 § 3 momentti