Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Korkein hallinto-oikeus 8.7.2020 T 3033 /Vaasan hallinto-oikeus 29.10.2019 nro 19/0407/1

Asia: Virkamiehen virkasuhteen purkamista koskeva valitus

Asiasanat: 
Koeaika
Menettelyvirhe 
Sopimattomuus
Toimivallan ylittäminen
Virkasuhteen purkaminen koeaikana
Virantoimituksesta pidättäminen

Aluehallintovirasto oli päätöksellään purkanut ylitarkastajan A:n virkasuhteen koeaikana siten, että purkaminen on astunut voimaan heti. A oli samassa yhteydessä myös pidätetty virantoimituksesta. Aluehallintovirasto on päätöksensä perusteluissa tuonut esille puutteita muun ohella A:n suoriutumisessa virkatehtävissä, sekä A:n vaikeudet sopeutua työyhteisöön ja noudattaa esimiehen määräyksiä. A:n tarvitsi viraston mukaan jatkuvasti työn itsenäisyyteen nähden paljon tukea esimieheltään ja työtoveriltaan, ja kuormitti näitä jatkuvalla sähköpostiviestinnällä. Työnantajan käsityksen mukaan A:n virkasuhteen aikana ei oltu saatu riittävää näyttöä A:n kyvystä suoriutua itsenäisesti asiantuntijatehtävistään.

A valitti asiasta hallinto-oikeuteen. Valituksen mukaan käsillä ei ollut koeaikapurkuun työnantajan puolelta oikeuttavia seikkoja. A:n mukaan uudelle virkamiehelle oli määrätty heti alkuun liian paljon tehtäviä, esimiehen ohjeistus oli ristiriitaista ja työn liikkuvan luonteen vuoksi sähköpostikirjeenvaihto oli välttämätöntä. Työnlaadun suhteen ei ollut ilmennyt moitittavaa. Lisäksi A esitti hallinto-oikeudessa, että koeaikapurkua koskeva päätös oli tehty virheellisessä järjestyksessä, kun päätöksen oli esittelystä allekirjoittanut johtaja, eikä virkamatkalla ollut viraston ylijohtaja, jonka toimivaltaan päätöksen tekeminen olisi kuulunut.

Hallinto-oikeus tutki A:n valituksen ja katsoi että Aluehallintovirastoista annetun lain ja aluehallintoviraston oman työjärjestyksen mukaan valituksenalaisen päätöksen tekeminen olisi kuulunut ylijohtajan toimivaltaan. Ylijohtaja oli antamallaan määräyksellä määrännyt johtajan toimimaan ylijohtajan sijaisena ylitarkastaja A:n kuulemistilaisuudessa ja asian mahdollisessa päätöksenteossa tosiasiallisesti siirtänyt ylijohtajan toimivaltaa johtajalle ilman, että siirtämiseen tueksi olisi lain tai aluehallintovirasto työjärjestyksen säännös tai muu laillinen peruste. Koska ylijohtaja oli virantoimituksessa, johtajalla ei voinut toimia samaan aikaan hänen sijaisenaan. Hallinto-oikeus katsoi, ettei johtajalla ollut toimivaltaa valituksenalaisen päätöksen tekemiseen ja että päätös oli näin syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se oli kumottava. Hallinto-oikeus ei asian raukeamisen vuoksi lausunut muista valitusperusteista. 

Korkein hallinto-oikeus myönsi asiassa Aluehallintovirastolle valitusluvan

Kuten hallinto-oikeus, myös korkein hallinto-oikeus totesi, että virkamies voi siirtää toimivaltaansa
toiselle virkamiehelle vain lain nojalla ja laissa määritellyissä rajoissa. Koeaikapurkua koskevan päätöksen tekeminen opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueella on aluehallintovirastoista annetun lain ja aluehallintoviraston työjärjestyksen perusteella kuulunut lähtökohtaisesti aluehallintoviraston ylijohtajan toimivaltaan. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että ylijohtaja oli voinut aluehallintovirastoista annetun lain 12 §:n 1 momentin ja sen nojalla annettujen aluehallintoviraston työjärjestyksen määräysten perusteella antaa kirjallisen määräyksen ylijohtajan sijaisena olleelle johtajalle toimia sijaisena myös koeaikapurkua koskevassa päätöksenteossa ylijohtajan itsensä ollessa tuolloin estyneenä. Päätöksen tehnyt johtaja oli toimivaltainen tekemään valituksenalaisen päätöksen.

Muuten asian osalta korkein hallinto-oikeus lausui, että virkasuhteen purkaminen koeaikana ei edellytetty vastaavia perusteita kuin valtion virkamieslaissa on asetettu virkasuhteen irtisanomiselle tai purkamiselle koeajan jälkeen. Koeajan tarkoituksena on puolin ja toisin selvittää, miten virkamiehen virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoito vastaa työnantajan tehtävän hoidolle asettamia vaatimuksia ja virkamiehen odotuksia virkasuhteesta. Virkasuhteen purkuperusteeksi koeaikana riittää lähtökohtaisesti se, että työnantaja ei ole tyytyväinen virkamiehen työsuoritukseen tai toimintaan. Purkaminen ei saa valtion virkamieslain 10 §:n 1 momentin mukaan kuitenkaan tapahtua valtion virkamieslain 11 §:ssä tarkoitetuilla tai muutoin epäasiallisilla perusteilla.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että A:n virkasuhteen purkamiselle päätöksessä esitetyt syyt ovat olleet koeajan tarkoitukseen ja luonteeseen nähden asianmukaisia ja riittäviä. Asiassa ei ole ilmennyt, että A:n virkasuhde olisi purettu epäasiallisilla perusteilla. Aluehallintoviraston oli tullut virkasuhteen purkaessaan pidättää A heti virantoimituksesta. Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvastainen. A:n hallinto-oikeudelle tekemä valitus on siten hylättävä.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ja jätti Aluehallintoviraston päätöksen A:n virkasuhteen purkamisesta koeaikana voimaan. 

Lainvoimainen. 

Soveltuvat oikeusohjeet:

Suomen perustuslain 21 §:n 1 momentin
Aluehallintovirastoista annetun lain 12 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 2 momentti
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työjärjestyksen 15 §:n 2 momentti.
Valtion virkamieslain 10 §, 11 § 1 momentti ja 40 §