Valtion aluehallinto

 

Valtion aluehallintoviranomaisina toimivat aluehallintovirastot (6 virastoa) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (15 keskusta). Ahvenanmaalla aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto (Statens ämbetsverk på Åland).

Aluehallintovirasto (AVI) edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Virasto edistää:

 • perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista
 • peruspalvelujen saatavuutta
 • ympäristönsuojelua
 • ympäristön kestävää käyttöä
 • sisäistä turvallisuutta sekä
 • terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla

Aluehallintovirastojen perusorganisaatio ja ohjaussuhteet

Aluehallintovirasto

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueellaan. Keskus edistää mm.:

 • yrittäjyyttä
 • työmarkkinoiden toimintaa
 • osaamista ja kulttuuria
 • liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta
 • hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä
 • maahanmuuttoa, maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä alueilla.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten perusorganisaatio

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strateginen suunnittelu ja ohjaus tapahtuvat näitä virastoja ohjaavien ministeriöiden yhteistyönä. Aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus kuuluu valtiovarainministeriölle ja ELY-keskusten yleishallinnollinen ohjaus työ- ja elinkeinoministeriölle.

Aluehallintoviranomaisten tehtäviin tuli muutoksia 1.1.2014 alkaen

Poliisin roolin ja tehtävien organisointi aluehallinnossa toteutetaan poliisin hallintorakenneuudistuksen (PORA III) linjausten mukaisesti. Aluehallintovirastojen poliisitoimen vastuualueet lakkautettiin ja tehtävät siirrettiin muille poliisiyksiköille 1.1.2014 alkaen.

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävät ja oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät siirrettiin ELY-keskuksilta aluehallintovirastoille 1.1.2014 lukien.

Maakuntien liitot

Maakuntien liitot ovat kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaan toimivia lakisääteisiä kuntayhtymiä. Liitot toimivat lakisääteisinä aluekehittämis- ja maakuntakaavoitusviranomaisina ja ovat siten maakunnan johtavia suunnittelu- ja edunvalvontayksikköjä. Tehtäviin kuuluu maakuntaohjelmien, suunnitelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien sekä alueellisten EU-ohjelmien laatiminen sekä maankäytön suunnittelusta vastaaminen. Lakisääteisen toimialan lisäksi maakuntien liitoilla on monia vapaaehtoisia tehtäviä, jotka painottuvat kunkin alueen omiin erikoispiirteisiin. Maakuntien liittoja on Suomessa 18.

Maakuntien liitot

Aluehallinnon kehittäminen

Valtion aluehallintoa uudistettiin laajalla kokonaisuudistuksella vuoden 2010 alusta lukien (ns. ALKU-hanke). Valtion aiempien keskeisten aluehallintoviranomaisten - lääninhallitusten, työ- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistojen- tehtävät koottiin 1.1.2010 lukien kahteen monialaiseen viranomaiskokonaisuuteen, joita ovat aluehallintovirastot (6 virastoa) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (15 keskusta). Ahvenanmaalla aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto (Statens ämbetsverk på Åland).

Aluehallinnon kokonaisuudistuksessa vahvistettiin maakuntien liittojen roolia aluekehittämisviranomaisena kokoamalla liittoihin alueellisia kehittämistehtäviä ja niiden voimavaroihin liittyvää päätösvaltaa.

Hallitus antoi Eduskunnalle helmikuussa 2013 selonteon aluehallinnon uudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta. Selonteossa todetaan, että aluehallinnon uudistus on toteutunut pääosin hyvin. Siinä tehdään myös ehdotuksia aluehallinnon edelleen kehittämiseksi. Eduskunta yhtyi selonteon kannanottoihin ja linjauksiin hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVM 8/2013 vp) ilmenevin huomautuksin ja päätelmin. Aluehallinnon kehittämistä jatketaan selonteon ja eduskunnan antaman vastauksen linjausten pohjalta.

Toimintojen kokoamista tulee jatkaa

Myönteisten kokemusten vuoksi toimintojen kokoamista aluehallinnon viranomaisiin tulee edelleen jatkaa, kuten eduskunta vuonna 2009 edellytti. Osana hallinnon rakenteiden yleistä arviointia selvitetään, mitä vaikutuksia on maistraattien liittämisellä osaksi aluehallintovirastoja ja mitä vaikutuksia olisi TE-toimistojen liittämisellä osaksi ELY-keskuksia. Selvitysmiehen raportti maistraattien mahdollisen aluehallintovirastoihin liittämisen vaikutuksista valmistui lokakuussa 2013. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi kesäkuussa 2014 aluehallintovirastojen ja maistraattien yhdistämisen valmistelun jatkamista siten, että valmistelussa huomioidaan Valtion keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen työ.

Selvitys maistraattien mahdollisen aluehallintovirastoihin liittämisen vaikutuksista

Hallinnollisia tehtäviä on koottu hoidettavaksi valtakunnallisesti

Virastojen ja keskusten toimivalta voitaisiin määritellä osassa tehtäviä alueellisen jaotuksen sijaan valtakunnalliseksi toimivallaksi, mikä mahdollistaisi muun muassa resurssien nykyistä joustavamman käytön ja lisäisi toiminnan yhdenmukaisuutta. Menettely mahdollistaisi myös resurssien ja asiantuntemuksen turvaamisen tiettyjen priorisoitujen ja kriittisten tehtävien hoitamiseen.

Aluehallintovirastojen hallinnolliset tehtävät on koottu 1.3.2015 lukien Etelä-Suomen aluehallintoviraston alaisuudessa hoidettavaksi siten, että on perustettu uusi aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue. Vaikka hallinto- ja kehittämispalvelut vastuualue toimii organisatorisesti yhdessä aluehallintovirastossa, hoidetaan sille kuuluvia hallinto- ja kehittämispalvelutehtäviä alueellisesti hajautetusti aluehallintovirastojen toimipaikoissa. Vastuualueen on tuotettava sille kuuluvat palvelut tasapuolisesti kaikille aluehallintovirastoille. Vastaavasti ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinnolliset tehtävät on koottu 1.1.2015 lukien hoidettavaksi ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukseen.

Aluehallinnon ohjausmallia uudistettiin 1.1.2016

Aluehallinnolle kehitetty ohjausmalli on ollut edistyksellinen, mutta mallin kolmiportaisuus on osoittautunut raskaaksi. Aluehallintovirastojen sekä  ELY-keskusten ohjausjärjestelmä uudistettiin selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi 1.1.2016 alkaen. Aiempi kolmiportainen ohjausjärjestelmä muuttui kaksiportaiseksi. Tavoitteena on keveämpi, strategisempi ja poikkihallinnollisempi ohjausmalli.

Aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille on laadittu yhteinen strategia-asiakirja sekä lisäksi kullekin aluehallintovirastolle ja ELY-keskukselle yksi tulossopimus. Strategia-asiakirja ja tulossopimukset laaditaan hallituksen toimikaudeksi ja niiden sisältö tarkistetaan tarvittaessa vuosittain ottaen huomioon valtiontalouden kehykset ja valtion talousarvio. Ensimmäinen uudenlainen aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia-asiakirja hyväksyttiin 12.11.2015.

AVIen ja ELY-keskusten ohjausjärjestelmän kehittämistyöryhmän raportti

Lisätietoja yhteisestä strategia-asiakirjasta

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys

Aluehallintovirastojen määrää, rakennetta ja aluejakoa arvioidaan ottaen huomioon muiden kehittämistoimenpiteiden vaikutukset ja kuntarakenteessa ja kuntien tehtävissä tapahtuva kehitys.

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeen (VIRSU) aluehallintoa koskevassa osuudessa selvitettiin alue- ja keskushallinnon virastojen sekä valtion ja kuntien välistä työnjakoa, tarkasteltiin aluehallinnon tehtäviä eri näkökulmista sekä selvitettiin aluehallinnon uudistusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus, helpottaa asiointia ja taata asiakkaiden yhdenvertaisuus koko maassa. Selvitys koskee aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten lisäksi myös maistraatteja ja TE-toimistoja.

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies
Mikko Saarinen
Puh. 02955 30047